UTRZYMANIE PARKU, SKWERÓW, PLACÓW ZABAW ORAZ MŁODZIEŻOWEGO PARKU KULTURY I REKREACJI NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są prace związane z utrzymaniem parku, skwerów, placów zabaw oraz Młodzieżowego Parku Kultury i Rekreacji w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Usługi polegają na cyklicznym wykonywaniu czynności związanych z: utrzymaniem zieleni, czystości i porządku na terenie parków, zamiataniem alejek asfaltowych i chodników, wymianą piasku w piaskownicy, koszeniem trawników, cięciem krzewów i żywopłotów, podlewaniem, wygrabianiem liści z trawników i krzewów, zakładaniem i pielęgnacją kwietników sezonowych.

Wykaz terenów objętych umową:
1) Park przy ul. Kostki Napierskiego z wyodrębnionym placem zabaw – pow. 0,41 ha
2) Teren zielony między ul. Kasztanową a ul. Akacjową – pow. 0,96 ha
3) Plac Wojska Polskiego – pow. 1,5 ha
4) Osiedle komunalne, ul. Warszawska 3 – pow. 1 ha
5) 6 placów zabaw: ul. Jana Pawła II, ul. Akacjowa, ul. Warszawska 3, Plac Wojska Polskiego, ul. Jeździecka, ul. K. Napierskiego)
6) 6 miejsc pamięci narodowej
7) Skwer przy ul. 1 Praskiego Pułku róg ul. Sikorskiego – 0,035 ha
8) Skwer przy ul. Wspólnej róg Brata Alberta – 0,051 ha
9) Skwer przy ul. Pogodnej róg Jana Pawła II – 65 m2
10) Skwer na osiedlu Plac Wojska Polskiego – 0,01 ha
11) Młodzieżowy Park Kultury i Rekreacji
12) 7 siłowni plenerowych: ul. Akacjowa, ul. Warszawska, ul. Świerkowa, ul. Jeździecka,
ul. Graniczna, Plac Wojska Polskiego, Armii Krajowej 39,
13) Trasa rolkowa – jezdnia 1200 m2 ; 300 m2 pobocze, działka 2/6 w obrębie 8-03-01.
14) Punkt Aktywności Otwartej – teren między ul. 1 Praskiego Pułku i Mazowiecką

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie
art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) osób wykonujących roboty w trakcie realizacji przedmiotu umowy - z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów i pracowników administracji, tj. osób do wykonywania czynności polegających na zamiataniu alejek, wymianie piasku w piaskownicy, koszeniu trawników, cięciu krzewów i żywopłotów, podlewaniu, wygrabianiu liści, zakładaniu i pielęgnacji kwietników.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 10:00


» Location

1 Praskiego Pułku 33
Warszawa 05-075
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
1 Praskiego Pułku 33
Warszawa 05-075
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in