Montaż i dostarczenie monitoringu wizyjnego na terenie SKARPY przy ul. Działkowej w Stalowej Woli

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem monitoringu wizyjnego na terenie SKARPY przy ul. Działkowej w Stalowej Woli.
2. Do obowiązków wykonawcy dostawa sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnego, wbudowanie kabli światłowodowych do istniejącej kanalizacji, wykonanie przyłączy i zasilania, instalacja urządzeń monitoringu wizyjnego.
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ w tym wzorze umowy tj:
1.) Załącznik nr 1 - Projekt budowlano-wykonawczy monitoring Skarpa;
2.) Załącznik nr 2 - Opis techniczny;
3.) Załącznik nr 3 - Przedmiar robót pomocniczych monitoring Skarpa;
4.) Załącznik nr 4 - Monitoring Skarpa schemat;
5.) Załącznik nr 5 - SKARPA KANALIZACJA;
6.) Załącznik nr 6 - ELEKTRYKA PLANSZA1 zagospodarowanie Skarpa.
4. Inne istotne warunki zamówienia:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ celem zweryfikowania zgodności oferowanych dostaw z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty:
- specyfikację dostaw – załącznik nr 7;
- kartę katalogową/ techniczną oferowanych kamer.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1.) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności:
Wykonawca lub podwykonawcy będą zobowiązani zatrudniać na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za:
 Nie dotyczy;
Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu.
2.) Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana.
3.) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy.
4.) Podczas realizacji zamówienia wykonawca (podwykonawca) na wezwanie zamawiającego winny będzie przedstawić dowody potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1-3.
5.) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 5 ppkt 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.03.2020 | 09:00


» Location

Al. Jana Pawła II 25A
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Al. Jana Pawła II 25A
Stalowa Wola 37-450
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in