WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą „Wykonanie prac geodezyjnych”.
2. W celu umożliwienia składania przez Wykonawców ofert częściowych przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
1) część 1 zamówienia – „Wykonanie prac geodezyjnych - pomiary”;
2) część 2 zamówienia – „Wykonanie prac geodezyjnych - podziały”.
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:
„Wykonanie prac geodezyjnych - pomiary”, obejmujące:
1) Pomiar do regulacji stanu prawnego pasa drogowego dróg gminnych: ulicy Zacisze - wzdłuż działki oznaczonej nr 1816/1 obręb Mrzygłód i ulicy Nadrzecznej
- wzdłuż działki nr 1630 obręb Mrzygłód.
Szacunkowa ilość działek do podziału – 52;
2) Pomiar do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi bocznej do ulicy Jagodzińskiej - wzdłuż działek oznaczonych nr 6369/2, 6369/1 obręb Myszków.
Szacunkowa ilość działek do podziału – 2;
3) Pomiar do regulacji stanu prawnego pasa drogowego dróg gminnych:
ulicy Fabrycznej - wzdłuż działki oznaczonej nr 8449 obręb Myszków
i ulicy Słowiańskiej - wzdłuż działki oznaczonej nr 6360 obręb Myszków.
Szacunkowa ilość działek do podziału – 4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia został dokonany
w załączniku nr 1 do SIWZ.
CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:
„Wykonanie prac geodezyjnych - podziały”, obejmujące:
1) Podział nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (wydzielenie do 5 działek) – wykonanie podziału dla 9 nieruchomości;
2) Wznowienie granic nieruchomości – wykonanie wznowienia dla 4 nieruchomości;
3) Rozgraniczenia nieruchomości – wykonanie rozgraniczenia dla 10 nieruchomości;
4) Sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych – wykaz dla 4 nieruchomości;
5) Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego – wykaz dla 4 nieruchomości;
6) Podział nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – wykonanie podziału dla 5 nieruchomości;
7) Podział nieruchomości położonych przy ulicy Gruchla zajętej pod chodnik
– wykonanie podziału dla 2 nieruchomości;
8) Wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych polegającego na połączeniu
działek znajdujących się w jednej księdze wieczystej – wykonanie wykazu
dla 2 nieruchomości.
9) Stabilizacja punków granicznych znakami granicznymi - dla 10 punktów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia został dokonany
w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Rodzaj zamówienia: usługi.
4. Kody CPV:
1) Główny przedmiot:
­- 71300000 - 1: usługi inżynieryjne,
2) Dodatkowe przedmioty:
­- 71355000 - 1: usługi pomiarowe.
5. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie części zamówienia,
przy czym na daną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
8. Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), z uwagi na to, iż realizacja przedmiotu zamówienia jest oparta głównie na osobach wykonujących usługi geodezyjne.
Osoby o ww. profilu działalności, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych wykonują
w większości wolny zawód, działając we własnym imieniu i na własny rachunek, a zatem przewidywanie przez Zamawiającego wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę takich osób na podstawie umowy o pracę eliminowałoby je praktycznie z udziału w realizacji zamówienia, co nie leży w interesie Zamawiającego, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dochowującym zasady uczciwej konkurencji, oczekuje przede wszystkim otrzymania usługi o najwyższej jakości.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej;
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.03.2020 | 11:00


» Location

Kościuszki 26
Myszków 42-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

Gmina Myszków
Kościuszki 26
Myszków 42-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in