Wynajem elektrycznego samochodu osobowego na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem elektrycznego samochodu osobowych (bez kierowcy) segmentu nie niższego niż C, na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych spełniającego wymagania wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia; 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem; 5. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 214.000,00 euro)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Jagiellońska 74
Warszawa 03-301
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
Warszawa 03-301
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in