WYKONANIE DLA OBIEKTÓW MOSTOWYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO - 2 części zamówienia.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów mostowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego:
1) Część 1 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa/przebudowa mostu nad Potokiem Czarna Struga w ciągu drogi gminnej ul. Waryńskiego w Myszkowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej
w Myszkowie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) Część 2 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa/przebudowa kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki Warta w ciągu
ul. Świerkowej w Myszkowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostów
w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej
w Myszkowie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. W związku z art. 30 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych, uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników. Most/kładka znajdujące się w ciągu drogi publicznej i jego otoczenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 toku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, musi spełniać warunki techniczne umożliwiające korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne. Przyjęte rozwiązania w tym zakresie powinny wynikać z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych.
3. Rodzaj zamówienia: usługi.
4. Kod CPV dotyczące zamówienia:
Główny przedmiot:
 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
Dodatkowe przedmioty:
 71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane i inżynieryjne i kontrolne,
 71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej;
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli nowsze przepisy nie uchyliły ważności tych uprawnień, lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski i uznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220), które będą osobiście wykonywały projekt budowlany budowy/przebudowy mostu/kładki oraz wykazania w ofercie doświadczenia tych osób (odpowiednio dla części zamówienia, na którą składana jest oferta).
10. Wymagane dane dotyczące wskazywanych osoby/osób i ich doświadczenia Wykonawca podaje w formularzu oferty – załącznik nr 3 do SIWZ.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia, przy czym
na daną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
W związku z powyższym, opis przedmiotu zamówienia został podany poniżej w rozbiciu na 1 i 2 część zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.03.2020 | 10:00


» Location

Kościuszki 26
Myszków 42-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Myszków
Kościuszki 26
Myszków 42-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in