budowa budynku kopii stajni z miejscowości Tołkiny wraz z infrastrukturą towarzyszącą

» Notice description

1. Budynek objęty przedmiotem zamówienia stanowi uzupełnienie rekonstrukcji dworskiego zespołu folwarcznego istniejącego na terenie skansenu w Olsztynku poprzez odzwierciedlenie w stosunku do obiektów znajdujących się w Tołkinach gmina Korsze.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) budowę budynku niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego z użytkowym poddaszem, wyposażonego w windę, o kubaturze brutto wynoszącej 4.367,05 m3, z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną,
2) wykonanie przyłącza wodociągowego,
3) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
4) wykonanie linii kablowej nn zasilającej zalicznikowej,
5) wykonanie drogi wewnętrznej pieszo-jezdnej,
6) wykonanie oświetlenia terenu.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym w przedmiarach robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – załącznikami do SIWZ.
5. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarze robót pod warunkiem, że, zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem:
1) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość),
3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
6. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym SIWZ.
7. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SIWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
8. Wszystkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu zamówienia materiały muszą mieć atest dopuszczający do stosowania w budownictwie.
9. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia uwzględni przekazane przez zamawiającego wytyczne dotyczące wykonywanej posadzki pod kątem przyszłego montażu szyn do regałów przesuwnych.
10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
1) osoby wykonujące czynności hydraulika i montera rurociągów obejmujące w szczególności: odmierzanie, cięcie, gwintowanie, gięcie, łączenie, montaż i instalację rur, instalację urządzeń grzewczych, wodnych i ściekowych; instalację urządzeń gazowych i hydraulicznych; kładzenie ceramicznych, betonowych lub żelaznych rur w kanałach ściekowych, drenażowych, wodnych; badanie i testowanie zainstalowanych systemów i rur,
2) osoby wykonujące czynności elektryka budowlanego obejmujące w szczególności: instalację, konserwację i naprawy okablowania elektrycznego; analizę rysunków, schematów i dokumentacji okablowania w celu określenia etapów i metod działania; planowanie położenia i instalację okablowania, sprzętu i urządzeń; selekcję, cięcie i podłączanie kabli i przewodów do terminali i złączy; mierzenie i wyznaczanie punktów odniesienia dla instalacji; pozycjonowanie i instalowanie tablic rozdzielczych; testowanie ciągłości obwodu,
3) osoby wykonujące czynności malarza budowlanego obejmujące w szczególności: czyszczenie i przygotowanie ścian i innych powierzchni w budynkach do malowania lub tapetowania; wybór i przygotowanie farb w wymaganych kolorach poprzez mieszanie barwników i dodatków; nakładanie lub natryskiwanie farb, lakierów lub podobnych materiałów na powierzchnie, instalacje lub urządzenia w budynku; nakładanie farb, lakierów i bejc na powierzchnie przy użyciu pędzli, wałków i sprayu; odmierzanie i układanie tapet lub materiałów na ścianach wewnętrznych i sufitach,
4) osoby wykonujące czynności montera instalacji wentylacyjnych obejmujące w szczególności: analizę szkiców, rysunków i innych elementów dokumentacji; montaż, instalację i naprawę elementów instalacji wentylacyjnych; testowanie instalacji, diagnozowanie usterek i wykonywanie prac konserwacyjno–utrzymaniowych,
5) osoby wykonujące czynności robotnika robót drogowych obejmujące w szczególności: przygotowanie koryta drogi pod wszelkiego rodzaju nawierzchnie; ręczne lub mechaniczne rozściełanie kolejnych warstw podbudowy i ich zagęszczanie; ręczne lub mechaniczne rozściełanie kruszywa z lepiszczem bitumicznym, nawierzchni betonowych lub asfaltobetonowych i ich zagęszczanie; układanie, naprawianie lub demontaż nawierzchni; wykonywanie podstawowych prac przy naprawie elementów nawierzchni, ręcznie lub przy użyciu sprzętu zmechanizowanego,
6) osoby wykonujące czynności robotnika budowlanego obejmujące w szczególności wznoszenie oraz demontaż tymczasowych rusztowań metalowych,
7) osoby wykonujące czynności operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych obejmujące w szczególności: obsługę i monitorowanie maszyn kopiących do kopania i przemieszczania ziemi, głazów, piasku, żwiru lub podobnych materiałów; obsługę i monitorowanie pracy maszyn kopiących kanały ściekowe, rurociągi wodne; obsługę i monitorowanie pracy maszyn przeznaczonych do przemieszczania, rozdzielania i wyrównywania ziemi, piasku i innych materiałów; obsługę i monitorowanie pracy walców samobieżnych do ubijania i wygładzania warstw różnych materiałów przy budowie dróg, chodników i przy podobnych pracach; obsługę i monitorowanie pracy maszyn do rozściełania i wygładzania betonu, preparatów bitumowych lub smolnych, stosowanych przy budowie jezdni, dróg lub podobnych powierzchni,
8) osoby wykonujące czynności robotnika budowlanego robót wykończeniowych obejmujące w szczególności: wykonywanie różnorodnych prac wykończeniowych w budownictwie, tj.: prac murarskich, prac związanych z budową ścianek działowych, prac tynkarskich, osadzanie stolarki i ślusarki budowlanej oraz jej szklenie, wykonywanie różnego typu podłóg oraz prac glazurniczych; licowanie ścian i sufitów płytami gipsowo-kartonowymi; montaż konstrukcji nośnej z profili aluminiowych lub z innych materiałów oraz mocowanie płyt gipsowo-kartonowych przy wykonywaniu ścianek działowych.
11. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby wybudowany w ramach przedmiotu zamówienia budynek kopii stajni z miejscowości Tołkiny spełniał wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych.
12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 09:00


» Location

ul. Leśna 23
Olsztynek 11-015
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny
ul. Leśna 23
Olsztynek 11-015
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in