BUDOWA LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. KRÓLEWSKIEJ W MIELNIKU – ETAP I

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa podziemnej kablowej linii oświetleniowej na ul. Królewskiej
w Mielniku. Zakres zamówienia obejmuje :
- wytyczenie trasy ułożenia projektowanych urządzeń,
- wykonanie robót ziemnych (wykopów) wraz z ułożeniem kabla zasilającego,
- montaż fundamentów słupów oświetleniowych,
- montaż uziomów poziomych,
- zasypanie wykopów wraz z mechanicznym zagęszczeniem gruntu,
- prace porządkowe z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,
- badanie linii kablowej,
UWAGA: Zamówienie nie obejmuje montażu słupów i opraw oświetleniowych.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 5 do zamówienia. Wykonawca powinien i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę dokumentacji, załączony przedmiar robót ma charakter wyłącznie informacyjny. Koszt zajęcia pasa drogowego leży po stronie Wykonawcy.
3.3. Jeżeli w dokumentacji technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
3.4. Powstałe podczas realizacji zamówienia wytworzone odpady Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 18/121/12 Rady Mielnik z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012r. poz. 4160 nr 18/121/12). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów w terminie wskazanym w umowie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
3.5. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.

UWAGA!
3.6. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia min. koszty transportu materiałów i urobku, koszty zajęć pasów drogowych oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania.
3.7. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca.
3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót.
3.9. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę.
3.10. Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z urządzeniami infrastruktury podziemnej (w przypadku ich wystąpienia). W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta.
3.11. Wykonawca wyłoniony w ramach postępowania, zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy, kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3.12. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
3.13. Gwarancja - minimalny wymagany okres gwarancji: 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego.
3.14. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów.
Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215). Zawarte ewentualnie nazwy materiałów w dokumentacji podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały równoważne, w szczególności materiały innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w dokumentacji lub ten standard podwyższają.
Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
3.15. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) roboty ziemne,
b) roboty instalacyjne elektryczne,
c) inne czynności związane z wykonywaniem bezpośrednio prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz czynności porządkowych lub dozorowania,
Wymóg nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje specjalistyczne, np. kierujących budową.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 12:00


» Location

ul. Piaskowa 38
Mielnik 17-307
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
Mielnik 17-307
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in