IK.7011.5.2020 wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2388P w m. Rosnówko"

» Notice description

Nazwa: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dokumentacji projektowej
Opis: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}Gmina Komorniki, ul. Stawna
1, 62-052 Komorniki, Regon 631258709, NIP777-31-40-250 zaprasza do złożenia
oferty dotyczącej wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dot. przebudowy
drogi powiatowej nr 2388P w miejscowości Rosnówko, uwzględniającej budowę
chodnika, platform przystankowych, przejść dla pieszych oraz remont istniejącej
nawierzchni w obrębie skrzyżowania ul. Bukowej z ul. 1 Maja, na odcinku o długości około 100 m, w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2388P w m. Rosnówko”.
Termin realizacji
zamówienia: 30.09.2020r. wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowęWykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wyceny prac
projektowych do wizji w terenie.

Przedmiot zamówienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w następującym
zakresie:

- opracowanie
aktualizowanej mapy zasadniczej do celów projektowych,

- opracowanie
projektu budowlanego (5 egz.) wraz z
pozyskaniem uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z uzyskaniem tej
decyzji

- opracowanie
projektów budowlanych i wykonawczych dla branży:

- drogowej

- sanitarnej (wymiana
przepustów pod istniejącą jezdnią wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni)

- innej,
niezbędnej do realizacji projektu

- należy
przeanalizować uzbrojenie terenu oraz uwzględnić usunięcie kolizji z
urządzeniami podziemnymi i naziemnymi

- opracowanie
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (3 egz.),

- opracowanie
przedmiarów robót w formacie XLS, PDF oraz w wersji drukowanej (2 egz.),

- opracowanie
kosztorysów ofertowych w formacie XLS i PDF oraz w wersji drukowanej (2 egz.),

- opracowanie kosztorysów inwestorskich w formacie XLS i PDF oraz w
wersji drukowanej (2 egz.),

- opracowanie
projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzenia.

W zakres prac wchodzi również opracowanie w/w dokumentacji
w wersji elektronicznej na płycie CD zgodnie z wytycznymi do projektowania.

2. Nadzór
autorski w zakresie:

-
wykonanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art.20 ust.1 pkt4 ppkt a)
i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2013r. poz.1409 z
późniejszymi zmianami).

- wyjaśnienie
wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji

projektowej pojawiających się w toku
realizacji inwestycji

- ścisła współpraca ze
wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego

- w razie konieczności
udział w naradach technicznych na budowie

- wykonywanie czynności
związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na

każde wezwanie Zamawiającego.

- bieżące monitorowanie
realizowanych robót budowlanych i przybycie na teren

O udzielenie niniejszego
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki,
dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca
winien wykazać realizację co najmniej 2 kompleksowych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym opracowaniu dokumentacji projektowych o wartości każdej z nich
minimum 25.000,00 PLN netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100), wraz z załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z właściwymi przepisami i prawidłowo ukończone (potwierdzenie uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę/ decyzji ZRID).

Wykonawca który
wykaże realizację co najmniej 2 kompleksowych dokumentacji projektowych o wartości
minimum określonej wyżej, uznany zostanie za spełniającego warunek posiadania
wiedzy i doświadczenia

Kryteria wyboru wykonawcy:


Nazwa kryterium


Waga
Cena oferty


100 %
Oferty należy składać wyłącznie
przez platformę zakupową w terminie do dnia 09.03.2020 r. do godz. 12:00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia
udzieli:

Łukasz Gałęski – inspektor ds. budowy i remontów dróg, tel. 61 81
00 671


WSZELKIE PYTANIA NALEŻY ZADAWAĆ
POPRZEZ PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ.

DO OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO
ZAŁĄCZYĆ (STANOWI TO PODSTAWĘ DO PRZYJĘCIA OFERTY):


·
Oświadczenie
Wykonawcy

·
Kopie
referencji potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Załączniki:

1.
Oświadczenie
Wykonawcy

2.
Mapka
orientacyjna


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.03.2020 | 12:00


» Location» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy Komorniki


» Contact details

Available after sign in

Sign in