„Wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych w budynku użytkowym przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju (szkoła podstawowa specjalna)”

» Notice description

Nazwa: Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Opis: Wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych w budynku użytkowym przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju (szkoła podstawowa specjalna) na podstawie Prawa budowlanego z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) z uwzględnieniem obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Uprawnienia instalacyjne (Proszę dołączyć uprawnienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wod-kan, c.o do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów WRAZ Z aktualnym na dzień składania zaświadczenia o przynależności do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby na dzień składania oferty.)
Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane (Proszę dołączyć uprawnienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów)
Oświadczenie Wykonawcy (Proszę o wypełnienie oraz dołączenie Oświadczenia Wykonawcy - Załącznik 1 do Zaproszenia)
offer_value (Wartość oferty)
Zaświadczenie dla osoby posiadającej uprawnienia konstrukcyjno-budowlane (Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby na dzień składania oferty.)
Zaświadczenie dla osoby posiadającej uprawnienia instalacyjne (Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby na dzień składania oferty.)

Opis i specyfikacja:


1.
Miejski
Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1
Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie
pn.: „Wykonanie
przeglądów technicznych obiektów
budowlanych w
budynku użytkowym przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju
(szkoła podstawowa
specjalna)”.

2.

Przedmiotem
zadania jest
wykonanie przeglądów technicznych
obiektów budowlanych w
budynku użytkowym
przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju (szkoła

podstawowa
specjalna) na
podstawie Prawa budowlanego z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z późn. zm.) z uwzględnieniem obowiązujących

warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


3.
Szczegółowy
zakres
wykonania
prac
zawiera
STWiOR
(Załącznik nr 4
do Zaproszenia),
natomiast
szczegółowe
warunki realizacji
przedmiotu
zamówienia

określa wzór umowy (Załącznik nr 3
do
Zaproszenia).

4.
W
przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac
nie ujętych w STWiOR
a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je
uwzględnić w

ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.


5.
Wymagany
termin realizacji przedmiotu zamówienia:
przeglądy
budynku należy przeprowadzić dwukrotnie

w ciągu roku, w
terminach zgodnych z ustawą, tj.:

1)
1-szy przegląd:
w dniach 15-31 maja 2020
r.

2)
2-gi przegląd:
w dniach 15-30 listopada
2020
r.

5.1.
Z przeglądów należy
sporządzić protokoły w jednym egzemplarzu, przekazać je do
siedziby MZN oraz bezzwłocznie
pisemnie powiadomić
organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.


6.
Wymagania
wobec Wykonawcy:

a)
dysponowanie
osobą posiadającą uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektów,

b)

dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w
nieograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji wod-kan, c.o do sprawowania kontroli technicznej
utrzymania obiektów,

c)
aktualne na dzień składania zaświadczenia o przynależności do
właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające
przynależność do tej izby na dzień składania dla osób
wskazanych
w ppkt a)-b)
wyżej.

7.
Informacje
o sposobie porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym:
7.1.
Zapytania
dotyczące zamówienia należy składać przez Platformę Zakupową
Open Nexus za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu
„Pytania do specyfikacji” do dnia
03.03.2020
r. do
godz 12:00.
7.2.
Wyjaśnienia
i odpowiedzi zamieszczane
będą na stronie platformy zakupowej Open Nexus w
zakładce właściwego postępowania.
7.3.
Szczegółowych
informacji w
zakresie obsługi platformy udziela
Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus – tel. 22
101 02 02.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 12:00


» Location» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


» Contact details

Available after sign in

Sign in