Świadczenie usługi transportowej zastępczej za pociągi na odcinku Niemojki - Siedlce - Niemojki.

» Notice description

Nazwa: Świadczenie usługi transportowej zastępczej za pociągi na odcinku Niemojki - Siedlce - Niemojki.
Opis: Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarto w załączonej Umowie (skan), usługa wykonanie 09.03.2020 r. - 14.03.2020 r.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (09.03-14.03.2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:


1. Postępowanie jest dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – negocjacje w formie aukcji elektronicznej. Zamawiający ma prawo odstąpienia od przeprowadzenia aukcji elektronicznej i przeprowadzenia negocjacji w innej formie.
2. Zamawiający zastrzega prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych, po których zostanie złożone zamówienie do wybranego Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości wykluczania z postępowania Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę Spółce poprzez niewykonanie Zamówienia lub nienależyte jego wykonanie w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
6. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarto w załączonej Umowie (skan).
7. Kontakt telefoniczny do Zamawiającego w sprawach :- merytorycznych - 785 501 144 - Tomasz Galicki; - proceduralnych - 782 452 650 - Maciej Karczewski.
8. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61-679-19-00.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.03.2020 | 13:00


» Location» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Przewozy Regionalne


» Contact details

Available after sign in

Sign in