Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1” przy ul. Sportowej 24 w Rypinie. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie m.in.:
a) robót rozbiórkowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki, w tym:
- istniejącej nawierzchni z mas bitumicznych gr. 4 na podbudowie z kruszywa kamiennego w ilości około 510 m2 z wywozem i utylizacją,
- różnych nawierzchni z kształtek betonowych (trylinka, kostka brukowa) w łącznej ilości około 60 m2 z wywozem i utylizacją,
b) korytowania pod nawierzchnię parkingu w ilości około 570 m3,
c) obramowania parkingu z betonowych krawężników drogowych na ławie betonowej w ilości około 360 mb,
d) nawierzchni miejsc postojowych i dróg manewrowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego i warstwie odsączającej z piasku w ilości około 1950 m2,
e) nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego i warstwie odsączającej z piasku w ilości około 180 m2,
f) regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych w ilości 4 szt.,
g) instalacji odwodnienia nawierzchni utwardzonych składającej się z:
- studni rewizyjnych Ø 1200 mm w ilości szt. 3,
- studzienek wpustowych Ø 500 w ilości 7 szt.,
- przykanalików z rur PCV-U SN 12 Ø 200 mm w ilości około 47 mb,
- kanałów z rur PCV-U SN 12 Ø 250 mm w ilości około 42 mb,
- kanałów z rur PCV-U SN 12 Ø 315 mm w ilości około 29 mb, w tym około 9 m przewiertem w osłonie z rury stalowej z przyłączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące Załączniki Nr 11, Nr 10 i Nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.03.2020 | 11:00


» Location

ul. Warszawska 40
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in