Dostawa materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Łobeskiego z podziałem na części: Część 1 - dostawa emulsji asfaltowej kationowej rodzaju C65B3PU/RC do remontów cząstkowych dróg powiatowych CPV 44113610 – 4 Bitum Część 2 – dostawa grysu bazaltowego, płukanego frakcji 2 – 5 mm CPV 14212200-2 Kruszywo

» Notice description

Część 1
1. Emulsja asfaltowa kationowa C65B3PU/RC powinna spełniać warunki określone w PN-EN 13808:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Planowana ilość dostawy emulsji wynosi 80 Mg.
W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności mogących nastąpić w okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przewidywanej ilości emulsji asfaltowej lub udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 20 % zamówienia podstawowego.
4. Emulsja asfaltowa dostarczana będzie każdorazowo na telefoniczne żądanie Zamawiającego.
5. Ilość jednorazowej dostawy emulsji asfaltowej wynosić będzie co najmniej 5,0 Mg.
6. Emulsja asfaltowa będzie dostarczana na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, tj. do Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie przy ul. Niepodległości 35, 73 – 150 Łobez.
7. Wykonawca dostarczy zamówioną partię towaru w terminie max. do 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
8. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru.
9. Rozliczanie transakcji odbywać się będzie za pomocą faktur VAT wystawianych i dostarczanych przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego wraz z każdą partią towaru, a termin płatności przelewem nie będzie krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
10. Wykonawca musi dysponować specjalistycznym pojazdem tj. cysterną przystosowaną do przewozu emulsji asfaltowej.
11. Zamawiający wymaga aby do każdej partii dostarczanej emulsji Wykonawca dołączał zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane partie emulsji odpowiadają określonej specyfikacji technicznej.
Na potwierdzenie spełniania wymagań Wykonawca dołączy do swojej oferty Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą PN-EN 13808:2013 oraz Aprobatę Techniczną.
Wykonawca może zamiast zaświadczenia wskazanego powyżej, złożyć równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Część 2
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa grysów bazaltowych z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu łobeskiego z dostawą do Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie.
Grys bazaltowy musi być płukany, pozbawiony zapylenia, o frakcji 2 – 5 mm, spełniający wymogi normy PN-EN-13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Planowana ilość dostawy grysu wynosi 600 Mg.
W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności mogących nastąpić w okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przewidywanej ilości grysu lub udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 20 % zamówienia podstawowego.
4. Grys dostarczany będzie każdorazowo na telefoniczne żądanie Zamawiającego.
5. Ilość jednorazowej dostawy grysu wynosić będzie co najmniej 20 Mg.
6. Grys będzie dostarczany na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, tj. do Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie przy ul. Niepodległości 35, 73 – 150 Łobez.
7. Wykonawca dostarczy zamówioną partię towaru w terminie max. do 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
8. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru.
9. Rozliczanie transakcji odbywać się będzie za pomocą faktur VAT wystawianych i dostarczanych przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego wraz z każdą partią towaru, a termin płatności przelewem nie będzie krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
10. Zamawiający wymaga aby do każdej partii dostarczanego grysu Wykonawca dołączał zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane partie grysu odpowiadają określonej specyfikacji technicznej.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 09:00


» Location

ul. Niepodległości 35
Łobez 73-150
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Pavements

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie
ul. Niepodległości 35
Łobez 73-150
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Construction materials category published on OnePlace in last 10 days.