Cykliczne dostawy zestawów operacyjnych jednorazowego użytku i preparatów do leczenia ran dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy zestawów operacyjnych jednorazowego użytku i preparatów do leczenia ran dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik numer 8 (dotyczy pakiet 1-5), szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 6 – formularz cenowy załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Określone w załączniku nr 8 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 8 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala.
Niniejsze zamówienie obejmuje 6 pakietów – wg załącznika nr 5 formularz cenowy
Wymagania formalne dla pakietu nr 1:
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Oznaczenie powinno się znajdować na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej.
Wszystkie składowe każdego zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
Każdy zestaw powinien być wyposażony w minimum 3 (słownie: trzy) samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.
Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.
Komponenty każdego zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.).
2. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej od poniedziałku do piątku wyłącznie do godz. 08:00- 14:00.
Towar pozostawiony poza apteką uważa się za niedostarczony zgodnie z umową.
b) termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem, chyba że w/w termin mija w dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy. Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku.
c) Wykonawca umożliwi również realizację zamówienia na cito w terminie 24 godzin licząc od chwili złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem.
d) każdy dokument rozliczeniowy (faktura) musi zawierać nr umowy, której dotyczy.
e) w przypadku wymogu odsyłania faktur lub innych dokumentów Wykonawca ponosi koszty przesyłek (tj. załącza kopertę ze znaczkiem zwrotnym).
3. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami zamawiającego:
a) Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Na tą okoliczność koniecznym jest złożenie oświadczenia Wykonawcy, że oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, a świadectwa te zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego – Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pkt. 4.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Zamkowa 1
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o.
ul. Zamkowa 1
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in