Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym w dalszej części PFU).
2. Zakres rzeczowy w szczególności obejmować będzie:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko, odcinek od estakady w ciągu DK91 w dzielnicy Przechowo do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, ul. Wodną, ul. Różaną i ul. Malinową.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Świecie, w miejscowości Świecie.
Długość łączna przebudowywanych ulic tj. Wojska Polskiego, łącznicy DK91 (ul. Tucholska), Chełmińskiej, Fabrycznej, Krótkiej, Sportowej, Kwiatowej, Słonecznej, Wodnej, Malinowej, Różanej i łącznika do ul. Bzowej wynosi około 2200 m.
Przedmiotem zamówienia (realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) jest:
• Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1286C (projekt budowlany i projekt wykonawczy).
- w formie papierowej:
a) projekt budowlany – w 5 egzemplarzach;
b) projekt wykonawczy – w 5 egzemplarzach;
c) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, projekt zieleni, który stanowić winien integralną część dokumentacji projektowej. Zieleń należy zaprojektować na całym odcinku projektowanej przebudowy, zwłaszcza należy przewidzieć zagospodarowanie wysp centralnych rond i terenów przy rondach, zagospodarowanie skweru przy projektowanym rondzie – skrzyżowanie z ul. Wodną, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, szacunek brakarski drzew (drewno pozyskane z wycinki stanie się własnością Wykonawcy zgodnie z Uchwała Nr 80/701/17 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego. Rozliczenie wartości drewna pozyskanego przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy nastąpi poprzez wystawienie przez Zamawiającego faktury VAT na kwotę brutto wyliczoną zgodnie z szacunkiem brakarskim i zapisami ustawy o VAT. W oparciu o protokół odbioru drewna z wycinki drzew, Zamawiający wystawi fakturę VAT, o której mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca opłaci należność za drewno w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego.) – w 2 egzemplarzach;
- w wersji elektronicznej: w formacie plików pdf, – wszystkie elementy dokumentacji projektowej,
- w wersji elektronicznej: w postaci plików edytowalnych – wszystkie elementy
dokumentacji projektowej,
• Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na przebudowę drogi powiatowej nr 1286C, w tym prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych.
• Realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty (budowlany i wykonawczy).
Przebudowa ulic oraz budowa trzech rond polegać będzie na:
- wycince kolidujących drzew i krzewów,
- rozbiórce istniejących elementów dróg,
- przestawieniu kolidujących ogrodzeń,
- wykonaniu robót ziemnych,
- wzmocnieniu istniejącego podłoża gruntowego (doprowadzenie do grupy nośności G1 i osiągnięcie wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2),
- ewentualnym ustawieniu murów oporowych,
- przebudowie istniejących przepustów wraz z oczyszczeniem istniejących cieków,
- wykonaniu nowych nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudową z betonu asfaltowego i podbudową z kruszywa łamanego lub podbudową w innej technologii,
- przebudowie dwóch kładek dla pieszych nad rzeką Wda - Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania należy wykonać następujący zakres prac:
Roboty przygotowawcze
Ze względu na konieczność wykonania robót na całej szerokości chodników kładek konieczne jest całkowite wyłączenie ruchu pieszych na kładkach. Ruch pieszych na czas wykonywania robót należy przenieść na kładkę dla pieszych usytuowaną po drugiej stronie jezdni zgodnie z opracowanym uprzednio „Projektem organizacji ruchu na czas robót”. Na podstawie tego projektu Wykonawca dokona oznakowania strefy robót.
W związku z koniecznością realizacji robót naprawczych nad korytem rzeki Wdy Wykonawca opracuje stosowną technologię naprawy (z pomostów podwieszonych, z rusztowań umieszczonych na środkach pływających) i stosownie do przyjętych rozwiązań uzgodni ewentualne czasowe zajęcie gruntów pokrytych wodami.
Wykonawca dokona zabezpieczenia strefy robót przed przedostaniem się zanieczyszczeń, szczególnie w trakcie realizacji robót antykorozyjnych, do wód rzeki Wdy.
Roboty rozbiórkowe
W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się rozbiórkę następujących elementów:
• konstrukcja drewniana nawierzchni kładek wraz z krawężnikiem, podłużnicami i wypełnieniem poprzecznicy,
• konstrukcja żelbetowa zwieńczenia ścianki żwirowej na głębokość około 15 cm na całej szerokości obu przyczółków,
• nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na długości po 10,00 m od ścianki żwirowej.
Postępowanie z materiałami z rozbiórki
Materiały z rozbiórki elementów kładek należy wykorzystać w sposób następujący:
• Drewno z rozbiórki wykorzystać do celów opałowych
• Elementy brukowej kostki betonowej nawierzchni chodnika należy złożyć w bezpośrednim sąsiedztwie i ponownie wbudować po wykonaniu zwieńczenia ścianki żwirowej.
• Gruz z rozbiórki zwieńczenia ścianki żwirowej przekruszyć i wykorzystać ponownie w budownictwie drogowym
Materiały uzyskane z rozbiórki; drewno i gruz betonowy są po rozbiórce własnością wykonawcy robót.
Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji pomostu z desek kompozytowych. W sytuacji wykonania pomostu w tej technologii należy przewidzieć następujące prace:
Wykonanie nowej konstrukcji podłużnic stalowych
Po wykonaniu rozbiórki elementów drewnianych pomostu należy dostosować konstrukcję pomostu do montażu desek pomostowych kompozytowych. W tym celu na istniejących poprzecznicach należy zamontować 5 podłużnic z profili stalowych zimnowalcowanych typu kapeluszowego układanych w rozstawie co 60cm (parametry profilu: wysokości 100 mm, szerokości górnej powierzchni 60 mm, szerokości stopek po 25 mm oraz o grubości profilu 4 mm). Na konstrukcji kładki zainstalowane są dwa rodzaje poprzecznic z profili stalowych walcowanych: z kątownika 100x100x10 oraz z ceownika 120 zespolonego z dwuteownikiem 200. Poszczególne elementy stalowe mocować spoinami pachwinowymi gr. 3 mm. Do wykonania podłużnic zastosować stal klasy nie gorszej niż St3SX.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
W związku z uszkodzeniami korozyjnymi wszystkich elementów stalowych konstrukcji kładek projektuje się wykonać naprawę zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewidziane do renowacji powierzchnie oczyścić do stopnia Sa 2 ½ oraz zabezpieczyć antykorozyjnie w systemie R2 zestawem farb epoksydowo – poliuretanowych. Wykonawca dokona zabezpieczenia strefy robót przed przedostaniem się zanieczyszczeń powstałych zarówno na etapie czyszczenia konstrukcji jak i wykonania powłok malarskich, do wód rzeki Wdy.
Konserwacja łożysk
Należy oczyścić powierzchnie łożysk przez piaskowanie lub hydromonitoring, a następnie uniesienie konstrukcji przęseł i zabezpieczenie powierzchni stycznych konstrukcji smarem grafitowym. Zaleca się wymianę łożysk na elastomerowe o wymiarach 100 x 100 x 21 mm i nośności 100kN.
Naprawa konstrukcji betonowych przyczółków zaprawami PCC
W celu przywrócenia pełnej wartości użytkowej elementów należy dokonać napraw zaprawami typu PCC. W pierwszej kolejności należy rozkuć zarysowania i usunąć skorodowane fragmenty konstrukcji betonowej. W przypadku odsłonięcia zbrojenia należy je oczyścić i zagruntować środkami w zależności od wybranego systemu naprawczego. Następnie wykonać warstwę szczepną i wypełnić ubytki zaprawą zgodnie z założeniami w karcie technologicznej.
Korekta nawierzchni chodnika:
Po wykonaniu konstrukcji kładek należy dokonać korekty nawierzchni chodników na dojściach do kładki. Projektuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika na całej jego szerokości i na długości 10,00 m. Korekta ma na celu skorygowanie spadku podłużnego chodnika i likwidacje ewentualnego progu na styku chodnika i nadbudowy ścianki żwirowej. Nawierzchnię odtworzyć po ewentualnym uzupełnieniu podsypki z kostki betonowej uzyskanej z rozbiórki. Ewentualne ubytki materiału nawierzchni uzupełnić kostką betonowa o tej samej geometrii i tej samej grubości.
- przebudowie trzech istniejących skrzyżowań w ciągu ul. Wojska Polskiego z: łącznicą DK91 (ul. Tucholska) / ul. Chełmińską, ul. Sportową i ul. Wodną na skrzyżowania typu rondo wraz z niezbędną infrastrukturą (wraz zagospodarowaniem wysp centralnych),
- przebudowie istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowie nowych zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych (należy zaprojektować i wykonać ciąg pieszo-rowerowy bitumiczny po stronie lewej ul. Wojska Polskiego, chodnik z betonowej kostki brukowej po stronie prawej ulicy Wojska Polskiego),
- przebudowie i budowie zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami autobusowymi,
- budowie pasa prawoskrętu z ulicy Wojska Polskiego na działkę nr 389/4,
- budowie wyspy dzielącej z azylem dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Świeciu im. Polskich Olimpijczyków (działka nr 240/1),
- budowie wyspy dzielącej z azylem dla pieszych w okolicy Przedszkola nr 3 „Pod Łabędziem” (działka nr 285/4),
- wykonaniu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów wyposażonych w oznakowanie aktywne (pionowe i poziome) oraz urządzenia brd - w ramach zadania należy zaprojektować i wykonać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na projektowanych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów (między innymi: zastosowanie znaków aktywnych pionowych oraz poziomych (punktowe elementy odblaskowe - aktywne), zastosowanie urządzeń ułatwiających korzystanie z przejść dla pieszych przez osoby niepełnosprawne (płytki ryflowane oraz obniżenie krawężnika w stosunku do nawierzchni do wys. +/- 0 cm), zastosowanie dedykowanego rozwiązania oświetlenia na przejściach dla pieszych zgodnie z normą PN-EN 13201 i opracowaniem pt. "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych", na wszystkich przejściach dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego wykonanie (jeśli to możliwe) "trójwymiarowego" oznakowania poziomego - poprzez zastosowanie iluzji optycznej).
- budowie nowego oświetlenia rond i ulic (oświetlenie energooszczędne),
- przebudowie kolidującej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,
- budowie nowej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,
- wykonaniu obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem łamanym,
- regulacji wysokościowej studni i zaworów do nowoprojektowanych lub istniejących nawierzchni,
- wykonaniu niezbędnej infrastruktury m.in. barier ochronnych, znaków pionowych
i poziomych, itp.,
- wykonanie robót wykończeniowych.
3. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z PFU jak również w nim nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić udział następujących osób:
Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych - 1 osoba (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa).
Projektant – 1 osoba (uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń*, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa)
* Przy uprawnieniach osób wyszczególnionych powyżej dopuszcza się posiadanie uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w stosunku do obywateli innych państw, posiadanie odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych odpowiadających tym uprawnieniom.
5. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
6. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznał się
z terenem, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją i warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia. Wykonawca winien przewidzieć cały przebieg prac projektowych oraz robót, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie.
7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów
i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
8. Podwykonawcy:
Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
9.1 Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
9.2 Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: należy zawrzeć zapisy zgodne z postanowieniami zawartymi w § 10 projektu umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 09:00


» Location

ul. Gen. Józefa Hallera 9
Świecie 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9
Świecie 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in