Wymiana stropu pomiędzy mieszkaniami nr 2 i 4, wzmocnienia stropu odcinkowego nad piwnicami oraz wzmocnienia i naprawy balkonów w budynku przy ul. Lubeckiego 3 w Katowicach

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stropu pomiędzy mieszkaniami nr 2 i 4, wzmocnienia stropu odcinkowego nad piwnicami oraz wzmocnienie i naprawę balkonów w budynku przy ul. Lubeckiego 3 w Katowicach W ramach zadania zostaną wykonane: - wymiana drewnianego stropu pomiędzy mieszkaniami nr 2 i 4 na strop systemowy, - wzmocnienie stropu odcinkowego nad piwnicami, - wzmocnienia płyt balkonowych, - naprawy powierzchni balkonów i loggi, - naprawa zarysowań ścian zewnętrznych, - roboty rozbiórkowe i towarzyszące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja techniczna wraz ze STWiOR stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ, przedmiary robót stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami zamieszczonymi w formacie PDF a przedmiarami w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiarów robót zamieszczone w formacie PDF . 2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie były przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2019, poz. 1040 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót opisanych w przedmiarze robót tj. roboty związane z wymianą stropów i naprawa elementów konstrukcyjnych balkonów oraz prac towarzyszących. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, robotami, dostawców materiałów, usług transportowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Parametry równoważności. 1) Jeżeli dokumentacja projektowa w tym STWIOR lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej w tym w STWIOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 4. Okres gwarancji: - na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane materiały minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XVIII SIWZ). 5. Prace będą prowadzone w zamieszkanym budynku. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości dróg komunikacyjnych, podwórka oraz innych pomieszczeń objętych robotami. 6. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki realizacji przedmiotu zamówienia i sposób rozliczania określa: dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 7 do SIWZ, przedmiary robót - Załącznik nr 6 oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 08:45


» Location

ul. Grażyńskiego 5
Katowice 40-126
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grażyńskiego 5
Katowice 40-126
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in