Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 30/13 i 914/6 w miejscowości Nieporęt

» Notice description

1. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg drogowego

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa siei wodociągowej w ul. Zegrzyńskiej z odgałęzieniami do granicy nieruchomości na działkach o nr ewidencyjnych 30/13 i 914/6 w miejscowości Nieporęt, gmina Nieporęt, zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez firmę Projekty wod–kan Mariusz Murawski, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 29C m 1 i zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 2093/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. wydaną przez Starostę Legionowskiego.
Sieć wodociągową na działkach o nr ewidencyjnych 30/13 i 914/6, zlokalizowana jest częściowo w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 631 (ul. Zegrzyńska), budowa będzie realizowana w wykopie otwartym wąsko przestrzennym z odwodnieniem igło filtrami, zaprojektowana z rur PE 100 RC SDR 17 RC Dz 110 mm, a odejścia wodociągowe do granicy działek z rur PE 100 SDR 17 RC Dz 40.
Łączna długość sieci wodociągowej Dz 110 mm 350 mb. i Dz 40 mm 14 mb.
Przewiduje się następujące uzbrojenie: hydranty przeciwpożarowe DN 80 mm nadziemne szt. 2.
Montaż rurociągu w ulicy Zegrzyńskiej będzie wymagał od wykonawcy zgłoszenia i uzyskanie zgody zarządcy drogi nr 631 (ul. Zegrzyńska) na prowadzenie robót.
3. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na:
1) powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
2) zapewnieniu obsługi geodezyjnej i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej,
3) wykonaniu projektu organizacji ruchu na czas budowy (droga wojewódzka nr 631 ul. Zegrzyńskiej),
4) wykonaniu robót i czynności wynikających z projektu, o którym mowa w pkt 3, w tym zapewnieniu komunikacji kołowej i pieszej w miejscach skrzyżowań wykopu z istniejącymi wjazdami i dojściami do posesji poprzez ułożenie pomostów przejazdowych i kładek,
5) odwodnienia wykopów,
6) zapewnieniu nadzoru specjalistycznego budowy w pasie drogowym oraz przy kolizjach z gazociągami, kablami telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi i innym uzbrojeniem,
7) przywróceniu drogi znajdującej się dz.nr 914/6 na do stanu pierwotnego i utwardzeniem
drogi poprzez wzmocnienie powierzchniowe mieszanka żwirową na szerokości 3 m
znajdującej się dz.nr 30/13 oraz wykonaniu badania zagęszczenia gruntu po robotach
budowlanych.
4. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie materiałów i urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej oraz w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych”, równoważne lecz nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Dokumentacja projektowa”, „Przedmiar robót” oraz „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”- dotycząca robót objętych niniejszym postępowaniem, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Dokumentacja projektowa” oraz „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” - dotyczące robót objętych niniejszym postępowaniem, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związanych z:
- obsługą sprzętu drogowego tj. koparka - min. 1 osoba,
7. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917, z późn. zm.).
8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej.
9. Wymogi, o których mowa w ust. 6-8, dotyczą również podwykonawców.
10. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 8 będą anonimizowane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 10:00


» Location

Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in