„Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec, etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5” Poprawa jakości środowiska miejskiego”, oś priorytetowa II

» Notice description

1. Opis:
Przedsięwzięcie obejmuje zagospodarowanie terenów miasta Połaniec wzdłuż ulic/terenu: ul. Stefana Czarnieckiego, ul. Madalińskiego oraz ul. Żapniowskiej. Podstawowym celem planowanej inwestycji jest stworzenie na terenie miasta Połaniec obszaru zieleni urządzonej z odpowiednio dobranymi do warunków glebowych, zharmonizowanymi z otoczeniem z uwzględnieniem walorów estetycznych, różnorodnymi biologicznie gatunkami roślin wzbogacających przestrzeń publiczną. Zadanie obejmuje: wykonanie nasadzeń krzewów bylin i traw w formie rabat.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym zakresem dostaw oraz projektami graficznymi.
2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być profesjonalny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wymagania dodatkowe:
Wymagany okres gwarancji i okres rękojmi na przedmiot zamówienia – min. 24 miesięcy, a max. 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 10:00


» Location

Ruszczańska 27
Połaniec 28-230
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Połaniec
Ruszczańska 27
Połaniec 28-230
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in