Remont schodów drewnianych w budynkach przy ul. Wyzwolenia 12, wykonanie i montaż drewnianych drzwi wejściowych do budynku oraz remont ścianki drewnianej w budynku ul. Jana Pawła II 14 w Mikołowie

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest Remont schodów drewnianych w budynkach przy ul. Wyzwolenia 12, wykonanie i montaż drewnianych drzwi wejściowych do budynku oraz remont ścianki drewnianej w budynku ul. Jana Pawła II 14 w Mikołowie

2.Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

2.1.Część I - Opracowanie projektu z uzyskaniem stosownej decyzji oraz wykonanie warsztatowe oraz wymiana uszkodzonej konstrukcji drewnianych schodów w klatce schodowej budynku przy ul. Wyzwolenia 12 w Mikołowie
2.2.Część II - Wykonanie i montaż drewnianych drzwi wejściowych, oraz remont drewnianej ścianki wewnętrznej z drzwiami w budynku przy ul. Jana Pawła II 14 w Mikołowie.
3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz rozliczenie ryczałtowe należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

4.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.
5. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
6.Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót.
7.Na wykonane przez siebie prace oraz zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić minimum 3 letniej gwarancji.
8. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopię uprawnień
budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 10:00


» Location

Kolejowa 2
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarki Lokalowej
Kolejowa 2
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in