Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22 A w Warszawie sprawa znak 7/ZP/2020

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22 w Warszawie.

2. Zakres robót obejmuje:
1) Demontaż starej instalacji elektrycznej.
2) Ułożenie nowego okablowania instalacji elektrycznej.
3) Wymiana rozdzielni głównej i rozdzielnic piętrowych wraz z osprzętem.
4) Wykonanie opisów tablic.
5) Zamontowanie opraw oświetleniowych.
6) Montaż osprzętu elektrycznego
7) Połączenia wyrównawcze
8) Wymiana instalacji teleinformatycznej.
9) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.
10) Wykonanie gładzi wraz z malowaniem ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach po
wymianie instalacji elektrycznej.
11) Roboty budowlane poinstalacyjne oraz porządkowe.
12) Wyniesienie oraz ponowne wniesienie sprzętu przedszkolnego.


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji określają:
1) Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola nr 269 w Warszawie przy ul. Smoczej 22, wykonana przez Studio Budowlane „Unity” s.c. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa, stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ w skład której wchodzą niżej wymienione dokumenty:
a) projekt wykonawczy,
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
b) przedmiar robót do celów informacyjnych.
2) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapoznał się z w/w dokumentacją projektową, wzorem umowy oraz terenem wykonania przyszłych robót budowlanych.

4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności dotyczące robót ogólnobudowlanych i elektrycznych, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) przez cały okres trwania umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową i deliktową.

6. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 392.693,32 zł.

7. Gwarancja i rękojmia: Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonywany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy.
Okres gwarancji stanowi drugie kryterium oceny ofert – patrz Część XIII SIWZ. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego wynosi 5 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.03.2020 | 09:00


» Location

Al. Solidarności 90
Warszawa 01-003
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Al. Solidarności 90
Warszawa 01-003
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in