Przebudowa części targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie – budowa wiaty handlowej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji: „Przebudowa części targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie – budowa wiaty handlowej”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.1.Zadanie obejmuje przebudowę części targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66
w Opocznie – budowa wiaty handlowej realizowanej na działkach ewidencyjnych nr 1143/262 (obręb nr 12 Opoczno ) woj. łódzkie, powiat opoczyński, gmina Opoczno.
2.2. Zakres rzeczowy operacji:
a) budowa wiaty tj. roboty przygotowawcze–rozbiórki, fundamenty, konstrukcję stalową wiaty;
b) roboty instalacyjne–kanalizacja deszczowa tj. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe
c) roboty instalacyjne–przyłącza kanalizacji deszczowej tj. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe;
d) roboty instalacyjne – kanalizacja sanitarna tj. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe;
e) roboty elektryczne - instalacja oświetleniowa,
f) wykonanie nawierzchni utwardzonej.
g) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
h) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
3.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji określają załączniki:
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa,
Załącznik nr 2 - przedmiar robót,
Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
Załącznik nr 4 - projekt umowy, który stanowi integralną część SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.03.2020 | 11:00


» Location

Staromiejska 6
Opoczno 26-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Opoczno
Staromiejska 6
Opoczno 26-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in