Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wlkp. do rzeki Ołobok – budowa rowu retencyjnego oraz kolektora deszczowego 2x1200mm przy ul. Osadniczej

» Notice description

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje wykonanie:
- dwóch kolektorów z rur żelbetowych o średnicy 1200mm, łączonych na uszczelki, o długości 277,5m każdy,
- komór rewizyjnych żelbetowych – 5 szt. wraz z wyprofilowanymi kinetami,
- przebudowy kolizji rurociągu średnicy 1000mm z projektowanym rowem retencyjnym,
- budowy rowu retencyjnego poprzez umocnienie dna i skarp oraz montaż zastawki monolitycznej,

W ramach ww. zakresu wykonawca zobowiązany jest do:
- przygotowania i zabezpieczenia, z zachowaniem najwyższej staranności, terenu budowy,
- zapewnienia pomieszczenia dla inspektora nadzoru, w którym będzie znajdować się stół i krzesło,
- niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy w zakresie p.poż., bhp,
- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót,
- zapewnienia właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją przedmiotu umowy,
- ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej i cywilnej z tytułu prowadzonych robót,
- kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z pełną dokumentacją powykonawczą robót,
- bieżącego usuwania, składowania i ewentualnej utylizacji materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów,
- ponoszenia kosztów wszelkich mediów zewnętrznych (energia elektryczna, woda, gaz, łączność) dostarczanych na teren budowy,
- ponoszenia kosztów wszelkich odwodnień terenu budowy celem prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót objętych przedmiotem umowy,
- ponoszenia kosztów nadzoru właścicieli urządzeń, przy wszelkich kolizjach z tymi urządzeniami,
- uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,
- przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnych pomiarów powykonawczych wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru,
- zgłoszenia do odbioru końcowego robót budowlanych i przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w czynnościach odbiorowych,
- pisemnego zapewnienia o usunięciu stwierdzonych wad/usterek.
Zaleca się przeprowadzenie w terenie wizji lokalnej i uzyskanie dodatkowych informacji w celu prawidłowej wyceny.
Zakresem umowy objęte jest również sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu
i przekazanie zamawiającemu trzech egzemplarzy zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Ostrowie Wielkopolskim dokumentacji geodezyjnej
wykonanych robót.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 12:00


» Location

ul. Partyzancka 27
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in