Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórnej i Młyńskiej w m. Drzycim

» Notice description

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Podgórnej i Młyńskiej w miejscowości Drzycim.
1.1.1. Zakres obejmuje następujące elementy:
- PE100 PN10 110x6,6 mm o długości L = 629,30 m
- PE100RC PN10 110x6,6 mm o długości L = 238,80 m
- Przewiert nr 1- PE100RC PN10 160x9,5 mm L = 9,00 m
- Przewiert nr 2- PE100RC PN10 160x9,5 mm L = 9,00 m
- PE100 PN10 90x5,4 mm o długości L= 15,00 m – połączenie z ulicą Wodną
- Przewiert pod drogą – PE100RC PN10 140x8,3 mm L = 10,00 m
- PE100 PN10 90x5,4 mm o długości L = 27,70 m – plac przy remizie
- PE100 PN10 90x5,4mm o długości 43,40 m – oczyszczalnia
- Rura osłonowa pod ciekiem – PE100RC PN10 140x8,3 mm L = 6,60 m
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania prac geodezyjnych i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, Wykonawca opracowuje i uzgodnienia z użytkownikiem Zakładem Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu szczegółowy plan wykonania robót.
Wykonawca zobowiązany jest do:
- wykonania niezbędnych robót tymczasowych, towarzyszących, zabezpieczeniowych niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych,
- wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,
- wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp. niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymaganych przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.1.3. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga na czas realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane - czynności niezbędne do wykonania zamówienia na podstawie przedmiaru robót (prace ogólnobudowlane, prace ziemne, wszelkie prace instalacyjne, prace montażowe wszelkich urządzeń). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni w/w osoby na czas realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby.
a) Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na zadanie, które jest przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu oświadczenia, że w/w osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu.
b) Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia będzie mógł zażądać od Wykonawcy, aby przedłożył on dokumenty potwierdzające zatrudnienie w/w osób, w tym: kopii umów o pracę, dowody odprowadzenia składek ZUS, oświadczenia od zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety.
2. Dalszy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa/zgłoszeniowa, w tym specyfikacja techniczna, które stanowią integralną część SIWZ.
2.2. Wykonawca ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
2.3. Zestawienie robót do wykonania oraz ich ilość zawiera, stanowiący załącznik do SIWZ – obmiar robót/przedmiar robót. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż dołączony do SIWZ przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.
2.4. Zamawiający proponuje/zaleca Wykonawcy dokonanie wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
2.5. Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie te prace Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty.
2.6. Wymagania Zamawiającego:
2.6.1. Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektową/zgłoszeniową, ewentualne uwagi należy wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu.
2.6.2. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru autorskiego i Zamawiającego.
2.6.3. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
2.6.4. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na teren budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.
2.6.5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.
2.6.6. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego – dalej kc). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych jak: badania, uzgodnienia, sprawdzenia, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą itp. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny.
2.6.7. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
2.6.8. W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę Zamawiającego.
2.6.9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej lub STWIORB norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 upzp.
2.6.10. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy własne materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące Wykonawcę do przygotowania oferty.
2.6.11. W przypadku podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o nie gorszych parametrach jakościowych i użytkowych.
2.6.12. Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 09:00


» Location

ul. Podgórna 10
Drzycim 86-140
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Drzycim
ul. Podgórna 10
Drzycim 86-140
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in