Dostawa mrożonek

» Notice description

1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych mrożonych zwanych dalej „mrożonkami” w asortymencie i ilości szacunkowej określonej w załączniku 1a do SIWZ, w okresie realizacji umowy stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane do restauracji sanatoryjnych Zamawiającego, o których mowa w pkt 4.3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 1a do SIWZ był dostarczany w opakowaniach bez uszkodzeń mechanicznych z nadrukowaną informacją o nazwie środka spożywczego, nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze.

2 Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ oraz niniejszej SIWZ.
3 Miejscem dostawy jest w zależności od nadawcy danego zamówienia szczegółowego:

- RESTAURACJA SANATORYJNA Światowid - Świnoujście ul. Kasprowicza 12,
- RESTAURACJA SANATORYJNA Bursztyn - Świnoujście ul. Żeromskiego 9,
- RESTAURACJA SANATORYJNA Admirał I - Świnoujście ul. Kasprowicza 13,
- RESTAURACJA SANATORYJNA Henryk - Świnoujście ul. Sienkiewicza 2,

4 Ostateczne zapotrzebowanie (a przez to ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż o 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

5 Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15000000-8 żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne,
15896000-5 – produkty głęboko mrożone,
15331170-9 – warzywa mrożone
6 Dostawy winny być realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku codziennie lub w wybrane dni, na podstawie każdorazowych zleceń składanych telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez osoby upoważnione przez Zamawiającego przed dniem danej dostawy. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy w następnym dniu po otrzymaniu danego zlecenia najpóźniej do godziny 8.00 lub w terminie określonym w zamówieniu do miejsca dostawy, o którym mowa w pkt 4.3 w zależności od nadawcy danego zamówienia.

7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania dodatkowych zamówień w danym dniu, w przypadku zaistnienia sytuacji nagłej, nieplanowanej w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostawy w sytuacji nagłej i nieplanowanej, realizowane będą każdorazowo na podstawie zleceń, składanych w dniu dostawy przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy nagłej/nieplanowanej wynosi 5 godzin od momentu złożenia zlecenia na dostawę nagłą.

8 Dostawy mrożonek muszą być wykonywane odpowiednim transportem. Wykonawca powinien zapewnić również rozładunek do pomieszczeń magazynowych wskazanych przez Zamawiającego.

9 Wykonawca powinien mieć wdrożony i funkcjonujący system HACCP, funkcjonowanie systemu powinno być potwierdzone przez właściwy organ.
10 Dostawy mrożonek muszą być wykonywane transportem izotermicznym, a Wykonawca powinien posiadać zaświadczenie o dopuszczeniu środka transportu do przewożenia żywności wydane przez właściwy organ. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie chłodnicze warunki transportu dla zrealizowanych dostaw.

11 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami jakościowymi oraz zasadami higieny żywności wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12 We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

13 Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych . Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.


14 Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

15 Tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

16 Zamawiający zobowiązuje oferentów do wskazania elementów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. W myśl art. 30 ust. 5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ.

17 W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący analogiczne dostawy produktu, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej „Opcja”). Przedmiotem opcji mogą być wszystkie lub niektóre dostawy opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 3 wzoru Umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.03.2020 | 09:00


» Location

ul. Nowowiejskiego 2
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
ul. Nowowiejskiego 2
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in