Przebudowa trzech dróg gminnych zlokalizowanych odpowiednio: Przysucha ul. Czermińskiego (od km 0+090 do km 0+215), Jakubów ul. Leśna (od km 0+410,74 do km 508,17; od 0+001,57 do km 0+101,36; od km 0+101,36 do km 0+508,17), Skrzyńsko ul. Leśna (od km 0+722 do km 1+106)

» Notice description

3.1. Nazwa zamówienia: Przebudowa trzech dróg gminnych zlokalizowanych odpowiednio: Przysucha ul. Czermińskiego (od km 0+090 do km 0+215), Jakubów ul. Leśna (od km 0+410,74 do km 508,17; od 0+001,57 do km 0+101,36; od km 0+101,36 do km 0+508,17), Skrzyńsko ul. Leśna (od km 0+722 do km 1+106). W zakres zamówienia wchodzą części:
Część 1: Budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Skowyry wzdłuż Orlika wraz miejscami parkingowymi i oświetleniem.
Część 2: Przebudowa ul. Leśnej Przysucha – Jakubów etap III.
Część 3: Przebudowa ul. Leśnej w Skrzyńsku.
3.2. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie trzech dróg gminnych zlokalizowanych odpowiednio w miejscowościach: Przysucha, Jakubów, Skrzyńsko.
3.3. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje dla poszczególnych części w szczególności :
3.3.1. Część 1. Budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Skowyry wzdłuż Orlika wraz miejscami parkingowymi i oświetleniem. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w ul. Czermińskiego (drogi dojazdowej od ul. Skowyry na odcinku od km 0+090 do km 0+215 – długości 125,00m) w Przysusze ( wzdłuż boiska Orlik). Lokalizacja: Przysucha, nr ew. dz. 4516 obręb 0001 Przysucha, Jednostka ew. 142306_4 Przysucha miasto. Droga klasy D. Kategoria ruchu KR1. Szerokość jezdni 5,0m. Droga nieprzejezdna „ślepa”, zakończona placem do zawracania o wymiarach 12,5x12,5m. Przekrój uliczny (jezdnia ograniczona krawężnikami 15x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3cm oraz ławie z oporem betonu C8/10). Światło krawężnika 10cm. Wzdłuż drogi zatoka postojowa dla samochodów osobowych do parkowania równoległego szerokości 2,5m (15 miejsc o wymiarach 2,5x6,0m). Przedmiot zamówienia obejmuje również dobudowę oświetlenia ulicznego . Planowana liczba słupów 3 typu SAL- N1 z lampami typu LED. Słupy przewidziane do dobudowy mają oznaczenie w dokumentacji projektowej: 4/3/1; 4/3/2; 4/3/3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z charakterystyką stanu istniejącego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru zawierają dokumenty: Projekt budowlany pod nazwą: Projekt wykonawczy Przebudowa drogi gminnej w ul. Czermińskiego w Przysusze. Projekt budowlano – wykonawczy pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Przysucha od ul. Świętokrzyskiej do ul. Skowyry na działkach o nr ew. 1754, 4507, 4511, 4516, 1814/3, 4517, 4378/44, 1131. Szczegółowe specyfikacje techniczne. Projekt stałej organizacji ruchu .
3.3.2. Część 2. Przebudowa ul. Leśnej Przysucha – Jakubów etap III Lokalizacja inwestycji: ul. Leśna, nr ewid. działek: 559, 595, 605, obręb Jakubów, Parametry geometryczne ulicy w planie sytuacyjnym, przyjęto dla następujących parametrów technicznych: klasa drogi D, kategoria ruchu KR1, prędkość projektowa 30 km/h, przekroje poprzeczne: Od km 0+431,63 do km 0+444,53, jezdnia szerokości 3,0m o spadku jednostronnym 4% skierowanym w prawo, obustronne opaski o szerokości 0,50m. Od km 0+464,53 do km 0+506,17 oraz na objeździe od km 0+002,25 do km 0+177,61: jezdnia szerokości 3,0m o spadku daszkowym 2%; obustronne opaski o szerokości 0,50m. Konstrukcja nawierzchni drogi: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 3cm,warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm. Opaski z kruszywa łamanego grubości 10cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z charakterystyką stanu istniejącego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru zawierają dokumenty: Projekt budowlano - wykonawczy Przebudowa ul. Leśnej w Jakubowie, Szczegółowe specyfikacje techniczne, Projekt stałej organizacji ruchu.
3.3.3. Część 3. Przebudowa ul. Leśnej w Skrzyńsku. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 330654W (ul. Leśna) w Skrzyńsku na odcinku od km 0+722 o km 1+106. Droga gminna zlokalizowana jest w miejscowości Skrzyńsko na działce nr 2107 (obręb 0016), jednostka ewidencyjna 142306_5 – Przysucha). Parametry geometryczne drogi: klasa drogi D, prędkość projektowa 40 km/h. Kategoria ruchu KR1. Szerokość jezdni 4,5 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,75m. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm. Konstrukcja jezdni drogi: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 3cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4cm; podbudowę z kruszywa łamanego grubości 20cm; Pod zjazdami należy wykonać przepusty z rur PE o średnicy 40cm ułożone na podsypce z pospółki grubości 15cm. Na wlocie i wylocie przepustów pod zjazdami przewidziano prefabrykowane, żelbetowe ścianki czołowe. Przepusty należy posadowić na wysokościach umożliwiających swobodny przepływ wody. Stare przepusty należy rozebrać. Materiał z rozbiórki wywieźć poza teren budowy. Na odcinku od km 0+722 do km 1+106 po stronie prawej, ze względu na ograniczenia terenowe uniemożliwiające wykonanie rowu należy wykonać muldę wzdłuż pobocza. Zjazdy zaprojektowano z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm. Istniejące studnie kanalizacyjne należy wyregulować wysokościowo. na studniach kanalizacyjnych należy zamontować brakujące pierścienie odciążające oraz włazy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z charakterystyką stanu istniejącego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru zawierają dokumenty: Projekt wykonawczy Przebudowa drogi gminnej nr 330654W (ul. Leśna) w Skrzyńsku. Szczegółowe specyfikacje techniczne. Projekt stałej organizacji ruchu.
3.4. Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową, a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego wykończenia. Roboty te obejmują w szczególności:
3.4.1. Organizacja, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placów budów.
3.4.2. Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego.
3.4.3. Likwidację poszczególnych placów budowy i uporządkowanie obiektów objętych placami budowy.
3.5. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV.
Główny przedmiot zamówienia: 45100000-8
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 45233000-9; 45221000-2.
3.6. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: lokalizacje poszczególnych obiektów zostały podane w punkcie 3.3 przy charakterystyce poszczególnych dróg.
3.7. Termin wykonania zamówienia w każdej części: 31.07.2020 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia w każdej części przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. Gotowość do odbioru potwierdza oświadczeniem inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzając ostateczne zakończenie wszystkich robót, kompletność dokumentacji, jej sprawdzenie i zatwierdzenie.
3.8. Gwarancja jakości. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane części zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielenia gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
3.9. Zatrudnienie na umowę o pracę.
3.9.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności nie będące samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie w zakresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia, (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.) na podstawie umowy o pracę, co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia.
3.9.2. Rodzaj czynności, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: - roboty branży drogowej: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy,.
3.9.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia wyżej wymienionych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia określa projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ
3.10. Uwagi i uzupełnienia do opisu przedmiotu zamówienia:
3.10.1. Przedmiary robót załączone do SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, należy traktować jedynie jako dokumenty pomocnicze przy opracowaniu oferty, a zawarte w nim zestawienia robót mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania poszczególnych części zadania.
3.10.2. Materiały, urządzenia i wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z. zm.), posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty określone odrębnymi przepisami i spełniać warunki określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
3.10.3. Ewentualne użycie w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. ma za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania inne odpowiedniki rynkowe z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz, będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo – budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy.
3.10.4. Materiały z rozbiórki i frezowania korekcyjnego nieprzewidziane dokumentacją projektową do ewentualnego wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Zamawiającego i zostaną złożone przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostały materiał z rozbiórki, należy traktować jako odpad i postępować z nim zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 10:00


» Location

Plac Kolberga 11
Przysucha 26-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina i Miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
Przysucha 26-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in