Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Tajemnica przedsiębiorstwa (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).)
Oferta/Wniosek Wykonawcy (W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, Zamawiający: 4. Wojskowy Szpital
Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we
Wrocławiu ZAPRASZA do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz
materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych
wraz z najmem analizatora, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.9.2020 w trybie przetargu
nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.W załącznikach
do postępowania zamieszczono:1) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w
DZUUE z dnia 26/02/2020 Dz.U./S S40; nr 2020/S 040 - 0941782) SIWZ 4 WSzKzP.SZP.2612.9.2020

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania
ofert dla Wykonawców. W związku z obowiązującą od 18.10.2018
Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu
przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Kontakt
z Zamawiającym odbywać się będzie poprzez
Platformę Zakupową. W związku z
powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym,
dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: ·
Zadawania
pytań do SIWZ·
Odpowiedzi
na wezwanie do uzupełnienia oferty·
Przesłania
odwołania/inne Jeżeli będą
Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o
kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:·
tel.
22 101 02 02·
e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl Przypominamy,
że oferta składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym
kwalifikowanym podpisem.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.03.2020 | 10:30


» Location» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Research and development category published on OnePlace in last 10 days.