Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w m. Turza Wielka, gm. Działdowo”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Remont zabytkowego budynku mieszkalnego w m. Turza Wielka, gm. Działdowo.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do kompleksowej obsługi zadania wraz z jego rozliczeniem. Szczegółowy zakres obowiązków podany jest w § 5 istotnych postanowień umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ.
3. Zakres robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu obejmuje m.in.:
Roboty rozbiórkowe
• Zdjęcie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i orynnowania.
• Demontaż wszystkich instalacji.
• Rozbiórka konstrukcji więźby dachowej.
• Rozbiórka ścian wewnętrznych i stropów do poziomu piwnicy.
• Demontaż schodów i balustrad.
• Rozbiórka stropu nad piwnicą.
• Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.
Zakres prac konstrukcyjnych
• Podbicie ścian fundamentowych.
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych.
• Wykonanie stóp fundamentowych słupów oraz podciągów w poziomie piwnicy.
• Wykonanie stropu nad piwnicą.
• Wykonanie ścian konstrukcyjnych przyziemia.
• Wykonanie słupów oraz podciągów w poziomie parteru.
• Wykonanie schodów żelbetowych wewnętrznych.
• Wykonanie stropu nad parterem.
• Wykonanie kominów i ścianek działowych.
• Wykonanie konstrukcji więźby dachowej z deskowaniem, z wykorzystaniem wszystkich nadających się elementów pierwotnych więźby
Zakres prac wykończeniowych
• Wykonanie pokrycia dachowego łupkiem kamiennym wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem z blachy tytan-cynk. Odzysk łupka i wykonanie w formie świadka pokrycia połaci dachowej zgodnie z rysunkiem architektonicznym.
• Montaż drewnianej stolarki okiennej wraz z parapetami i drzwiowej.
• Wykonanie robót instalacyjnych.
• Roboty tynkarskie i posadzkarskie.
• Wykonanie ocieplenia dachu oraz sufitów podwieszonych w technologii G-K p.poż.
• Roboty glazurnicze, malarskie, montaż akcesoriów instalacyjnych.
• Uzupełnienie ubytków tynku oraz naprawa rys i pęknięć elewacji.
• Wykonanie tynku drapanego.
• Wykończenie detali architektonicznych gzymsów, murków, podokienników, itp.
• Wykonanie opaski wokół budynku z kostki granitowej.
• Wykonanie schodów zewnętrznych betonowych z okładzinami granitowymi.
• Wykonanie balustrad ze stali malowanej proszkowo.
4. Szczegółowy opis robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu zawiera dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
5. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia został uszczegółowiony w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ.
6. Zamawiający wymaga aby usługa świadczona była przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, co może mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia, a tym samym przekłada się na jakość wykonania roboty budowlanej, o której mowa w ust. 1.
W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby funkcję inspektora nadzoru,
w wiodącej branży jaką jest branża konstrukcyjno-budowlana, pełniła osoba posiadająca:
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
2) kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 282) oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz
3) odpowiednie doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika robór, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotą budowlaną polegającą na remoncie lub innych pracach budowlanych przy obiekcie zabytkowym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.03.2020 | 09:00


» Location

Głowackiego 6
Olsztyn 10-448
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Głowackiego 6
Olsztyn 10-448
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in