Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie – zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 3 do umowy) oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową – Przebudowy ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.
Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach oraz w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 93 ust.1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane w ramach w/w programu.
Zakres rzeczowy obejmuje:
1) Roboty budowlane związane z branżą drogową;
2) Roboty budowlane związane z branżą sanitarną (budowa systemu odwodnienia);
3) Roboty budowlane związane z branżą elektroenergetyczną (przebudowa oświetlenia ulicznego);
4) Roboty budowlane związane z branżą elektroenergetyczną (przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych);
5) Roboty budowlane związane z branżą teletechniczną (przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych);
6) Roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynku na działce nr 54, ulica Powstańców Śląskich 33 w Tarnowskich Górach.
7) Zamówienie obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.03.2020 | 09:00


» Location

ul. Pyskowicka 54
Tarnowskie Góry 42-612
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 54
Tarnowskie Góry 42-612
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in