„Wykonanie fotorejestracji i ewidencji drogowej dróg Powiatu Lubelskiego wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania dedykowanego oraz architektury serwerowej w ramach projektu „ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DROGAMI W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 2 CYFROWE LUBELSKIE, DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE LUBELSKIE”

» Notice description

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie architektury serwerowej, dostawę i wdrożenie oprogramowania standardowego i bazodanowego, dostawa i wdrożenie poszczególnych modułów systemu do których można zaliczyć: System referencyjny, Infrastruktura drogowa, Obiekty inżynierskie, Organizacja ruchu drogowego, Projekty organizacji ruchu drogowego, Opiniowanie projektów organizacji ruchu, Protokoły kontroli okresowej, Dzienniki objazdów dróg Utrzymanie bieżące, Dokumenty ewidencyjne, Prace budowlane, Decyzje lokalizacji i uzgodnienia, Wypadki i kolizje, Zajęcie pasa drogowego, Aplikacja mobilna, Informator drogowy (Geoportal zewnętrzny), Uruchomienie e-Usług oraz wykonanie fotorejestracji, ewidencji drogowej i ewidencji obiektów mostowych i szkolenie dla pracowników - użytkowników systemu w ramach projektu „Elektroniczne zarządzania drogami w powiecie lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ .
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
3.3 Kod CPV: 72212000-4 – Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania
72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 – Usługi konfiguracji oprogramowania
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48800000-6 – Systemy i serwery informacyjne, 48820000-2 – Serwery
79632000-3 - Szkolenie pracowników
3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia: 210 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 30 września 2020 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 10:30


» Location

ul. Spokojna 9
Lublin 20-074
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Software development

» Buyer data

Powiat Lubelski
ul. Spokojna 9
Lublin 20-074
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in