Wykonywanie w okresie 12 miesięcy usług sprzątania i czyszczenia w pomieszczeniach zamawiającego, zlokalizowanych w budynkach położonych w Warszawie

» Notice description

Wykonywanie w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 5 kwietnia 2021 r. na rzecz zamawiającego (dalej także „Urząd”) usług sprzątania i czyszczenia pomieszczeń zajmowanych przez zamawiającego oraz czyszczenia wyposażenia znajdującego się w tych pomieszczeniach, które są zlokalizowane w Warszawie w budynkach położonych przy Al. Jerozolimskich 181C oraz przy ul. Przecławskiej 1. Zamówieniem objęte jest także wykonywanie w ww. okresie dodatkowych prac w budynku przy Al. Jerozolimskich 181C, takich jak niszczenie przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji w profesjonalnej przemysłowej niszczarce, załadunek dokumentacji na środek transportu w celu jej przewiezienia do archiwum zakładowego Urzędu.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie czynności w zakresie sprzątania i czyszczenia pomieszczeń oraz wyposażenia znajdującego się w tych pomieszczeniach wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, w całym okresie realizacji zamówienia (umowy), w wymiarze 8 godzin na dobę w odniesieniu do 7 osób wykonujących ww. usługi w budynku przy Al. Jerozolimskich 181C oraz w wymiarze co najmniej 4 godziny na dobę w odniesieniu do 1 osoby wykonującej ww. usługi w budynku przy ul. Przecławskiej 1, co ma na celu zapewnienie należytego wykonania usług objętych umową w sprawie zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i terminy jego wykonania stanowią ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU - załącznik nr 5 do SIWZ). Usługi/czynności sprzątania i czyszczenia określone w załączniku nr 2 do IPU w danych lokalizacjach, podlegają wykonaniu według uzgodnień dokonywanych na bieżąco przez upoważnionego pracownika zamawiającego z wykonawcą.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 10:00


» Location

Al. Jerozolimskie 181 C
Warszawa 02-222
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C
Warszawa 02-222
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in