Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na Przedszkole Publiczne nr 2 „Bajka z oddziałem integracyjnym” przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie

» Notice description

I. 1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na Adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 na Przedszkole Publiczne nr 2 „Bajka z oddziałem integracyjnym” przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową.
3. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załącznik od SIWZ.
II. 1.W zakresie zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 na Przedszkole Publiczne nr 2 „Bajka z oddziałem integracyjnym” przy ul. Kopernika 2 w Mrągowie
a) roboty rozbiórkowe oraz przygotowawcze
b) roboty ziemne
c) roboty murowe: ściany działowe, zamurowania
d) roboty posadzkowe
e) tynki i okładziny wewnętrzne
f) stolarka okienna i drzwiowa, przegrody, wydzielenia p. poż.
g) roboty malarskie
h) zagospodarowanie terenu: chodniki, ławki, śmietniki
i) konstrukcje stalowe i roboty towarzyszące
j) prace remontowe po robotach sanitarnych
k) tablice i WLZ-ty
l) instalacje elektryczne- roboty demontażowe
ł) instalacje elektryczne- roboty przygotowawcze
m) instalacje elektryczne- roboty wykończeniowe
n) instalacja teletechniczna
o) instalacja SSP, oddymianie
p) instalacja domofonowa
r) instalacja TV, TV SAT
s) instalacja odgromowa oraz instalacja połączeń wyrównawczych
t) pomiary i badania elektryczne
u) instalacja wody zimnej, ciepłej oraz p. poż.
w) instalacja kanalizacyjna
x) instalacja centralnego ogrzewania
y) instalacja ciepła technologicznego
z) instalacja gazowa
ź) instalacja wentylacji
ż) wyposażenie technologiczne z montażem bloku żywieniowego
2. Szczegółowy zakres zamówienia określają następujące dokumenty:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
c) projekt budowlany,
d) przedmiar robót,
e) informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
f) obowiązujące warunki techniczne, normy.
Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest projekt budowlany. W następnej kolejności należy opierać się na specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Powyższe dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót w przypadku, gdy dokument nadrzędny nie zawiera wyjaśnień.
3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji
w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania
przed złożeniem oferty cenowej.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wymienionych w rozdziale IV ust 1a-1ż niniejszej SIWZ
z wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz osoby prowadzącej prace konserwatorskie.
6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
6.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
6.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
6.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
7.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
7.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
7.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
7.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10.Powyższy wymóg określony w punkcie 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 10:30


» Location

ul. Królewiecka
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miasto Mrągowo
ul. Królewiecka
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in