Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Zubowice w celu nadania funkcji kulturalnych i społecznych

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest urządzenie terenu zielonego w Zubowicach. Zakres prac dla zadania zgodny z załączoną dokumentacją projektową, w tym m.in.: niwelacja terenu, wykonanie odwodnienia, niezbędnych dojść oraz wykonanie sceny wraz z utwardzeniem, pergolą i betonowymi ławkami dla publiczności, nasadzenia w tym 10 szt. surmia katalpa, 8 szt. głóg szczepiony i 8 szt. tuja szmaragd oraz pielęgnacja zieleni już istniejącej (11 szt.) a także ustawienie: 11 kpl. ławek, 6 kpl. ławek profilowanych (leżanek), 5 kpl. koszy na śmieci do segregacji odpadów, 4 kpl. stołów do gry w szachy, 8 kpl. ławeki betonowych amfiteatru, 2 kpl urządzeń wspinaczkowych, 4 kpl. urządzeń sprężynowych. Operacja zakłada również montaż oświetlenia terenu w tym: 25 kpl. lamp niskich, 12 kpl. lamp solarnych, 2 kpl. lamp ściennych, 18 kpl. reflektorów. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia obsługi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Czynności związane z pracami geodezyjno-pomiarowymi wykonawca wkalkulował w cenę składanej oferty. Wykonawca, któremu Zamawiający powierzy wykonanie robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z projektem technicznym. 3.2. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót- co stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 13:00


» Location

Rynek 15
Komarów-Osada 22-435
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Komarów-Osada
Rynek 15
Komarów-Osada 22-435
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in