Odbiór odpadów komunalnych

» Notice description

Szanowni Państwo,

W imieniu Żabka Polska zapraszam do złożenia ofert na odbiór odpadów komunalnych, odpadów kat. 3 i innych przeznaczonych do utylizacji powstałych w momencie likwidacji sklepu lub innych zdarzeń losowych
z naszych sklepów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

ŻABKA POLSKA zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Podmiotu/Podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z wieloma wyłonionymi Oferentami w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe.

ŻABKA POLSKA zastrzega sobie prawo do odwołania procesu wyboru Oferenta i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze Zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c.

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania Ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody ŻABKA POLSKA na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

ŻABKA POLSKA zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych informacji. Dostęp do nich będzie miał jedynie zespół projektowy obejmujący pracowników ŻABKA POLSKA.

Bardzo proszę o zapoznanie się z załączonymi informacjami i jeśli pojawią się dodatkowe pytania o kontakt z osobą odpowiedzialną za przetarg Katarzyną Tonn (email: Katarzyna.Tonn@zabka.pl) w terminie do 10 lutego 2020 r.
Dziękuję i zapraszam do składania ofert

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.04.2020 | 17:00


» Location

61-586 Poznań


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Departament Techniczny
plac Andersa 7
61-894 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in