Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych

» Notice description

Nazwa: Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych.
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A, ogłasza
postępowanie w trybie zapytania o cenę z ogłoszeniem , prowadzone na zasadach
określonych

w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, na
wykonanie zadania pn.:

„Odtworzenie nawierzchni utwardzonych


(z
wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych”

Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie usług polegających na odtworzeniu nawierzchni
utwardzonych (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych,
realizowanych na obszarze działalności Zamawiającego, tj. miasta Leszna oraz
gm. Lipno i gm. Święciechowa.


·
Nie dopuszcza się składania
ofert częściowych i wariantowych.


·
Zamawiający
przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o. o.”, spełnia wymagania zawarte w opisie
przedmiotu zamówienia i jednocześnie posiada najniższą cenę.


· Ofertę należy
składać na Platformie Zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/mpwik_leszno wyłącznie drogą elektroniczną w
terminie do dnia 19.03.2020r. do godziny 10:00


·
Termin
wykonania zamówienia: od dnia podpisania
umowy do 31.03.2021r.Przyjęto
następujące kryterium oceny złożonych ofert – cena 100%.
Termin związania ofertą –
60
dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.·
Powyższe zamówienie nie jest zamówieniem
publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Bliższe
informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji – Maciej Apolinarski


tel. 065 – 529-83-59, fax 065 – 529-83-71.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.03.2020 | 10:00


» Location» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

MPWIK-LESZNO


» Contact details

Available after sign in

Sign in