Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmować będzie konserwację i naprawę infrastruktury teleinformatycznej wraz z systemami zabezpieczającymi Zamawiającego. W szczególności przedmiot zamówienia obejmować będzie konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego poprzez świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego serwerowego systemu wsparcia portalu (pkt.1), serwisu pogwarancyjnego i gwarancyjnego serwerowego systemu poczty elektronicznej (pkt.2), serwisu pogwarancyjnego i gwarancyjnego systemu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Instytutu i jej połączenia z Internetem wraz z systemem równoważenia ruchu na klastrach serwerów (pkt.3), oraz serwisu pogwarancyjnego systemu zasilania gwarantowanego serwerowni i systemu chłodzenia serwerowni (pkt.4), będących w posiadaniu Zamawiającego, w okresach szczegółowo wymienionych w poszczególnych pozycjach zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ, obejmujących wznowienia serwisu i wsparcia technicznego Producentów sprzętu oraz wznowienia serwisu i wsparcia technicznego Producentów oprogramowania oraz aktualizacji oprogramowania (pkt.1, Tabela 1 poz. 1,2,3,4,5,6, pkt.2. Tabela 2.1 poz.1,2,3,5, pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5), oraz dostawę, instalację, wpięcie w istniejącą infrastrukturę Zamawiającego, konserwację i naprawę wraz z czynnościami konfiguracyjnymi systemu NAS (pkt. 2.2) oraz dwóch nowych przełączników 10 Gb (pkt. 3.7), a także usługi świadczenia ww. serwisów pogwarancyjnych i gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (lub w Łodzi, gdy jest to wymagane) przez Wykonawcę, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ oraz z opisem warunków serwisu Wykonawcy zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamówienie składa się z czterech nierozłącznych (i przenikających się wzajemnie) obszarów - Punktów zamówienia (zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ):
Pkt. 1 zamówienia - świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego serwerowego systemu wsparcia portalu;
Pkt. 2 zamówienia - świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i gwarancyjnego serwerowego systemu wsparcia poczty elektronicznej wraz dostawą nowego systemu NAS;
Pkt. 3 zamówienia - świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i gwarancyjnego systemu bezpieczeństwa portalu, poczty elektronicznej oraz sieci lokalnej i jej połączenia z Internetem wraz z systemem równoważenia ruchu do klastrów serwerów, a także dostawa dwóch nowych przełączników 10 Gb.
Pkt. 4 zamówienia - świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego gwarantowanego systemu zasilania oraz gwarantowanego systemu chłodzenia serwerowni i węzłów sieci LAN.
Zamawiający wymaga aby oferowane usługi serwisu gwarancyjnego / pogwarancyjnego (zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ), zwane dalej USŁUGAMI, świadczone były przez Wykonawcę posiadającego autoryzację (czyli status autoryzowanego partnera) producenta sprzętu lub oprogramowania w zakresie serwisu tego sprzętu lub oprogramowania dla wszystkich urządzeń i oprogramowania wymienionych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. (w przypadku powierzenia przez Wykonawcę świadczenia USŁUG Podwykonawc-y/-om – muszą być to dokumenty potwierdzające ww. autoryzację tego Podwykonawc-y/-ów). Zamawiający dopuszcza brak posiadania przez Wykonawcę autoryzacji producenta jedynie w przypadku serwisu nowo dostarczonego systemu NAS (pkt. 2.2 Załącznika nr 1 do SIWZ).

UWAGA:
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy (ale przed jej podpisaniem) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu dokumenty potwierdzające autoryzację producentów sprzętu i oprogramowania do świadczenia usług serwisowych dla wszystkich urządzeń i oprogramowania wymienionych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku powierzenia przez Wykonawcę świadczenia USŁUG Podwykonawc-y/-om – muszą być to dokumenty potwierdzające ww. autoryzację tego Podwykonawc-y/-ów).
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
2. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w okresie świadczenia usługi (obowiązywania umowy), a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnianą osobę/osoby, przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca/ podwykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Koordynatora odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia.
Do zadań osoby pełniącej funkcję Koordynatora należało będzie w szczególności udzielanie natychmiastowej pomocy, jeśli pojawią się wątpliwości lub trudności przy realizacji zamówienia. Koordynator będzie udzielał Zamawiającemu wszelkich informacji związanych z organizacją wykonywanych usług w każdej sytuacji, gdy powstanie potrzeba przekazania uwag, wyjaśnienia wątpliwości, czy powzięcia przez Zamawiającego informacji o niezgodnych z warunkami umowy działaniach Wykonawcy. Koordynator dostępny będzie pod telefonem komórkowym i adresem e-mail. Koordynator na bieżąco będzie monitorował realizację obsługi zgłoszeń przekazanych przez osoby uprawnione oraz będzie kontrolował prawidłowość realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
4. Wymóg, określony w pkt 1, dotyczy również osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia, takie jak:
Pkt. 1 zamówienia
1) Konserwacja i naprawa serwerów i innych urządzeń firmy SUN/ORACLE wraz z ich oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
2) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi przełączników sieci SAN - firmy Brocade, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
Pkt. 2 zamówienia
1) Konserwacja i naprawa serwerów firmy HP wraz z ich oprogramowaniem (firmy VMWare), utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
2) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi urządzeń aktywnych firmy Juniper Networks wchodzących w skład systemu poczty elektronicznej Zamawiającego, łącznie z ich oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
3) Dostawa, instalacja, konfiguracja wraz z wpięciem w istniejącą infrastrukturę Zamawiającego a następnie konserwacja i naprawa nowo dostarczonego systemu NAS, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
Pkt. 3 zamówienia
1) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra routerów BGP firmy Juniper Networks, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
2) a) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń FireWall firmy CheckPoint (w Warszawie) łącznie z ich oprogramowaniem, a także dedykowanego serwera i oprogramowania zarządzającego firmy CheckPoint, oraz utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
2) b) Konserwacja i naprawa urządzenia typu FireWall firmy CheckPoint (w Łodzi) wraz z dedykowanym oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzenia i jego oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ).
3) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń ochrony poczty elektronicznej (Forcepoint TRITON AP-EMAIL antywirus, antyspam), łącznie z ich oprogramowaniem, a także dedykowanego serwera i oprogramowania zarządzającego firmy Forcepoint, oraz utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
4) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń równoważących ruch sieciowy (Application Load Balancing) firmy F5, łącznie z ich oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
5) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi urządzeń aktywnych firmy Juniper sieci lokalnej Zamawiającego, łącznie z ich oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
6) Konserwacja wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń aplikacyjnego FireWalla Web i FireWalla baz danych firmy IMPERVA, łącznie z ich oprogramowaniem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
7) Dostawa, instalacja, konfiguracja wraz z wpięciem w istniejącą infrastrukturę Zamawiającego a następnie konserwacja i naprawa dostarczonych dwóch nowych przełączników sieciowych 10Gb, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
Pkt. 4 zamówienia
1) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi klastra urządzeń zasilania gwarantowanego firmy SOCOMEC, łącznie z ich oprogramowaniem, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń i ich oprogramowania (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ);
2) Konserwacja i naprawa wraz z czynnościami konfiguracyjnymi zespołu trzech urządzeń chłodniczych firmy FUJITSU, stanowiących system chłodzenia serwerowni Zamawiającego, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z producentem, świadczenie usług wsparcia technicznego dotyczącego ww. urządzeń (zgodnie z pełnym, szczegółowym zakresem wymaganych czynności, określonym w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ).
5. W trakcie realizacji zamówienia, w każdym przypadku powzięcia wiadomości o braku respektowania zatrudnienia na umowę o pracę, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, jeżeli miejscem świadczenia jest siedziba Zamawiającego.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności:
 dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
 datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
 rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 i 4 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 i 4 czynności.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Czerniakowska 16
Warszawa 00-701
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
Warszawa 00-701
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in