Przebudowa / modernizacja/ dróg gminnych.

» Notice description

Przebudowa / modernizacja/ dróg gminnych.
Zadanie nr 1.
Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1294 w miejscowości Dobre na odcinku od km 0+000,00 do km 0+215,84.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej zgodnie z dokumentacją do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Zakres robót obejmuje :
1) roboty przygotowawcze, roboty ziemne;
2) wykonanie poszerzeń drogi
3). wykonanie warstwy podbudowy
4). wykonanie nawierzchni bitumicznej / warstwa wiążąca i ścieralna/;
5). wykonanie poboczy;
6). wykonanie oznakowania drogi.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określa: dokumentacja do zgłoszenia robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót / jako materiał pomocniczy/ - stanowiące załączniki do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 10:00


» Location

Wilków 62A
Wilków 24-313
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Wilków
Wilków 62A
Wilków 24-313
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in