Wykonanie zagospodarowań w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadań: 1. Bór bezpiecznie i zdrowo V – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące. 2. Arka Bernatka 2.0 - budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka. 3. Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej. 4. Teren rekreacyjny na działce nr 52/2.

» Notice description

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadań pn.:
1. Bór bezpiecznie i zdrowo V – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park liniowy oraz urządzenia towarzyszące.
2. Arka Bernatka 2.0 - budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka.
3. Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej.
4. Teren rekreacyjny na działce nr 52/2.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie obejmuje:
I. Fazę projektową - opracowanie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno - Użytkowego:
1. Pełnobranżowych projektów budowlano-wykonawczych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych.
2. Przedmiarów i kosztorysów.
3. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży.
4. Informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.

II. Fazę wykonawczą - wykonanie prac na przedmiotowych zadaniach:
1. Bór bezpiecznie i zdrowo V – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park liniowy oraz urządzenia towarzyszące.
2. Arka Bernatka 2.0 - budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka.
3. Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej.
4. Teren rekreacyjny na działce nr 52/2.

W zakres zamówienia wchodzi zakup, dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury technicznej dla w/w zadań inwestycyjnych szczegółowo określonych co do zakresu w PFU stanowiącym integralną część niniejszego postępowania i inne prace, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej.

Zamówienie podzielono na 4 zadania. Maksymalna liczba zadań, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.03.2020 | 10:45


» Location

Sikorskiego 18
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Skarżysko-Kamienna
Sikorskiego 18
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in