Przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m.in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. Stare Babice" w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych Etap I

» Notice description

1. Przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów, przebudowa przepustu w m. Kampinos w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m.in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. Stare Babice" w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych Etap I w zakresie:
1). Przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W:
a) Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, roboty rozbiórkowe w tym: rozbiórka elementów starego obiektu, starego przepustu, elementów dróg i ulic, frezowanie nawierzchni itp., utylizacja materiałów
z rozbiórki, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie koryta, transport urobku, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu).
b) Wykonanie wykopów ok. 480 m3.
c) Wykonanie zasypki wykopów ok. 120 m3.
d) Wykonanie pali wierconych CFA Ø 600 mm dł. ok. 36 m.
e) Wykonanie betonu podkładowego C12/15 pod płytami przejściowymi, pod oczepami pali oraz pod kapami chodnikowymi w ilości ok. 10 m³.
f) Wykonanie zbrojenia stalą (klasa A-IIIN): kap chodnikowych, płyt przejściowych, podpór, ustroju nośnego, murku oporowego, murku fundamentowego ok. 7670 kg.
g) Betonowanie z betonu klasy C30/37 płyt przejściowych, kap chodnikowych, murku oporowego i fundamentowego, ustroju nośnego, korpusów, skrzydeł, oczepu pali w ilości ok. 60 m³.
h) Wykonanie izolacji bitumicznych w ilości ok. 40 m².
i) Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej w ilości ok. 60 m².
j) Inne roboty mostowe ( wklejanie prętów na istniejących skrzydłach oraz ustroju nośnym, montaż folii kubełkowej, kotwy talerzowe itp.).
k) Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm w ilości ok. 1260 m².
l) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm w ilości ok. 1260 m2.
m) Ustawienie krawężników kamiennych 18x20 na obiekcie w ilości ok. 20 m
i krawężników kamiennych 20x30 na dojazdach w ilości ok. 20 m.
n) Montaż gzymsów polimerobetonowych w ilości ok. 20 m.
o) Zabezpieczanie geosiatką nawierzchni asfaltowej o wytrzymałości 120 kN/m
w kierunku poprzecznym i podłużnym o pow. ok. 1530 m2.
p) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych
w ilości ok. 2830 m².
q) Wykonanie warstwy wyrównawczej i wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 KR3 gr. zmienna, 5 cm i 8 cm na obiekcie i dojazdach w ilości ok. 3770 m².
r) Wykonanie warstwy wiążącej oraz przeciwspadku z asfaltu twardolanego
w ilości ok. 30 m².
s) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-65 KR3 gr. 4 cm na obiekcie i dojazdach w ilości 2830 m².
t) Wykonanie dylatacji bitumicznych dł. ok. 5 m.
u) Uciąglenie nawierzchni o pow. ok. 50 m2.
v) Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych dł. ok. 3 m.
w) Wykonanie nawierzchni chemoutwardzalnej chodników i gzymsu muru oporowego gr. 5 mm o pow. ok. 40 m².
x) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm o pow. ok. 1120 m2.
y) Montaż barieroporęczy dł. ok. 20 m.
z) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłokami malarskimi w ilości ok. 80 m² z uprzednim oczyszczeniem i iniekcją rys dł. ok. 20 m.
aa) Roboty wykończeniowe (założenie punktów kontrolno - pomiarowych, formowanie i umocnienie skarp, umocnienie dna koryta rzeki i terenu zalewowego narzutem kamiennym, zjazdy do gospodarstw i dróg bocznych).
bb) Wdrożenie stałej organizacji ruchu.
cc) Inwentaryzacja geodezyjna.
2) Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m.in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków, gm. Stare Babice:
a) Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki).
b) Wykonanie wykopów ok. 4 m3.
c) Wykonanie nasypów ok. 40 m3.
d) Wykonanie zbrojenia stalą (klasa A-IIIN): gzymsów, ustroju nośnego i płyt przejściowych ok. 2 t.
e) Betonowanie z betonu klasy C30/37 płyt przejściowych, gzymsów, ustroju nośnego w ilości ok. 20 m³.
f) Wykonanie izolacji bitumicznych w ilości ok. 60 m².
g) Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej w ilości ok. 60 m².
h) Wykonanie drenażu mostowego w ilości ok.40 m.
i) Ustawienie krawężników kamiennych 18x20 na obiekcie w ilości ok. 30 m.
j) Zamówienie i montaż elementów kamiennych (tralki kamienne, słupy kamienne, pas dolny i górny kamienny, płyty licowe kamienne) wraz z robotami towarzyszącymi (wklejanie kotew, impregnacja kamienia) w ilości ok. 190 szt.
k) Profilowanie i zagęszczanie podłoża o pow. ok. 140 m2.
l) Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o pow. ok. 140 m2.
m) Wykonanie podbudowy betonowej C16/20 o gr. 20 cm o pow. ok. 120 m2.
n) Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm w ilości ok. 20 m².
o) Wykonanie warstwy z podsypki cem. – piask. 1:4 o pow. ok .30 m2.
p) Ustawienie krawężników kamiennych 20x25 w ilości ok. 30 m i oporników kamiennych 12x25 w ilości ok. 20 m na ławie z betonu C12/15.
q) Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 w ilości ok. 10 m na ławie z betonu C12/15.
r) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. ok. 20 m2.
s) Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej gr. 11-13 cm i 14 cm o pow. ok. 150 m2.
t) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm o pow. ok. 10 m2.
u) Plantowanie, humusowanie skarp i obsianie trawami o pow. ok. 50 m2.
v) Inwentaryzacja geodezyjna.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 13:00


» Location

ul. Poznańska 300
Ożarów Mazowiecki 05-850
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 300
Ożarów Mazowiecki 05-850
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in