„Utrzymanie porządku i czystości na placach, drogach wewnętrznych, alejkach i chodnikach oraz odśnieżanie i usuwanie oblodzeń zimą na terenach działek położonych w Wieliczce”

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) sprzątanie placów, alejek, dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych, chodników, ramp i schodów – w zakresie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ;
2) odśnieżanie, usuwanie oblodzeń na placach, alejkach, drogach wewnętrznych drogach dojazdowych, chodnikach, rampach, schodach, usuwanie lodu i nawisów śnieżnych zwisających z dachów i okapów – w zakresie określonym w załączniku 3 do SIWZ;
3) sprzątanie terenów zielonych – w zakresie określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.
1.2. Usługi o których mowa w pkt 1.1 świadczone będą na terenach działek, położonych w Wieliczce, użytkowanych przez Zamawiającego o łącznej powierzchni 122 880 m2, szczegółowo opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ, w tym:
1) 102 880 m2 (w tym: powierzchnie utwardzone - 81 100 m2, tereny zielone - 21 780 m2) na nieruchomościach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ,
2) 20 000 m2 – na pozostałych nieruchomościach użytkowanych przez Zamawiającego.
1.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi na terenach o których mowa w pkt 1.2 pkt 1 o powierzchni 102 880 m2. Świadczenie usług objętych na pozostałym obszarze 20 000 m2 wykonywane będą każdorazowo na odrębne pisemne zlecenia Zamawiającego, w zależności od jego potrzeb. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować ze zlecenia całości bądź części tych prac (prawo opcji).
1.4. Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na sprzęt oraz zaplecza dla załogi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1-5 do SIWZ i tak:
a) załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie graficznego przedstawienia terenów podlegających usłudze utrzymania porządku,
b) załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie wymagań utrzymania porządku i czystości na placach, alejkach, drogach wewnętrznych, drogach dojazdowych, chodnikach, rampach i schodach,
c) załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie wymagań odśnieżania i usuwania oblodzeń na placach, alejkach, drogach wewnętrznych drogach dojazdowych, chodnikach, rampach i schodach usuwanie lodu i nawisów śnieżnych zwisających z dachów i okapów,
d) załącznik nr 4 do SIWZ w zakresie wymagań sprzątania terenów zielonych,
e) załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie wykazu nieruchomości, których dotyczą usługi.
3. Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności utrzymania porządku i czystości, z wyłączeniem osób pełniących funkcje kierownicze (szczegółowe zapisy zostały zawarte w § 24 wzoru umowy).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.03.2020 | 11:30


» Location

Park Kingi 1
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in