Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7 (remont instalacji elektrycznej)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7”

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wymiany oświetlenia wraz z instalacjami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania w Przedszkolu nr 7. Zamówienie obejmuje również wymianę instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji pożarowego wyłącznika prądu oraz ochronę od porażeń. Wszystkie prace wykonać zgodnie z wykonaną dokumentacją. Wszelkie prace należy uzgadniać na bieżąco z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 08:00


» Location

Rynek 1
Ustroń 43-450
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Ustroń
Rynek 1
Ustroń 43-450
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in