Bieżące techniczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba w roku 2020

» Notice description

Część I zamówienia w szczególności obejmuje: 1) bieżącą samodzielną kontrolę stanu technicznego dróg wraz z uzupełnianiem dziennika objazdu dróg, 2) wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych i remontowych: a) nawierzchni ulic wraz ze znajdującymi się w ich pasie obiektami mostowymi, przepustami drogowymi, chodnikami, wjazdami, ścieżkami rowerowymi (z wyłączeniem remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych) b) nawierzchni drogowych w parkach, na placach i skwerach, c) kładek pieszych i pieszo – rowerowych d) oznakowania pionowego dróg, e) sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniami wód deszczowych ( z wyłączeniem czyszczenia i udrożniania studzienek wpustów ulicznych, przykanalików kanalizacji deszczowej i systemów odwodnienia liniowego) f) wiat przystankowych, g) systemu oznakowania ulic, 3) montaż oznakowania pionowego zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu, 4) wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych drogowych na zlecenia Zamawiającego. 9. Część II zamówienia w szczególności obejmuje bieżące naprawy cząstkowe jezdni z masy asfaltowej na gorąco na śr. grubość warstwy asfaltowej 5cm. Szacowana łączna powierzchnia remontów cząstkowych wynosi 1800m2. 10. Wykonawcę obowiązuje w zakresie Części I i Części II zamówienia prowadzenie objazdów i kontroli okresowych oraz bieżąca samodzielna kontrola stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego – położonych na terenie Gminy Miejskiej Łeba i będących w zarządzie Burmistrza Miasta Łeby.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 10:00


» Location

Kościuszki 90
Łeba 84-360
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Miejska Łeba
Kościuszki 90
Łeba 84-360
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in