Wykonanie odkrywek przejść instalacyjnych do części podziemnej budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie odkrywek przejść instalacyjnych do części podziemnej budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje odkrywki przejść instalacyjnych do części podziemnej budynku, identyfikację miejsc wnikania wód gruntowych i opadowych oraz uszczelnienie przepustów. Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w „Przedmiarach robót” stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.
3. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Zamawiający zaleca Wykonawcom, przed terminem składania ofert, zapoznanie się z obiektem, a także umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 04.03.2020 r. godz.11:00 (spotkanie przed budynkiem Biblioteki Głównej przy ul. Marcinkowskiego 2-4, 50-368 Wrocław), w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą, przy udziale pracownika Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów UMW.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 09:00


» Location

Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in