Wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z ich naprawą i konserwacją w ulicach, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Kutno.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na „Wykonywaniu oznakowania pionowego i poziomego ulic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z ich naprawą i konserwacją w ulicach, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Kutno ".

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) montaż znaków drogowych pionowych i słupków do ich mocowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
2) demontaż i ewentualną naprawę uszkodzonych znaków drogowych pionowych i poziomych, słupków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3) konserwację znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4) oznakowanie występujących awarii w pasie drogowym oraz objazdów,
5) malowanie oznakowania poziomego ulic o nawierzchni bitumicznej, betonowej lub z kostki.

3. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają specyfikacje techniczne oznakowania pionowego i poziomego ulic wraz z rysunkami (Załącznik nr 9 do siwz – płyta CD). Zakres rzeczowy prac przewidywanych do wykonania przedstawia przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 2 do siwz.

2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018, poz. 1990 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019, poz. 2310).

3) Wykaz dróg gminnych oraz wykaz dróg wewnętrznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Kutno objętych zamówieniem publicznym określa Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 10:00


» Location

pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Kutno
pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 18
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in