Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i modernizacji Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy.

» Notice description

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i modernizacji Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy.
Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.
Ilość: 1 [komplet]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
nr WIM.271.2.12.2020 z dnia 25.02.2020 r.
(w przedmiocie zamówienia o wartości od kwoty 6.000 euro do kwoty 30.000 euro, wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2018.1986 j.t. z późn. zm.)
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Wydział przeprowadzający postępowanie:
Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy
i modernizacji Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5
w Bydgoszczy z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego w ramach zadania pn: „Projekty
i koncepcje pod przyszłe inwestycje” – uszczegółowienie opisu zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia
o zapytaniu ofertowym pn. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Informacje dotyczące warunków formalnych (podmiotowych), jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia, tj.:
1) prowadzenie działalności w zakresie usług projektowych,
2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do wykonywania usług projektowych, dla których prawo budowlane wymaga uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności:
- architektonicznej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie:
* sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
* sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3) posiadanie uprawnień rzeczoznawcy p.poż.,
4) wykonane w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednego zamówienia na dokumentację projektową odpowiadającego swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia – budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont, adaptacja budynku – budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru lub ewidencji zabytków o kubaturze min. 5.000 m3.
4. Załączniki do ogłoszenia :
1) Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1),
2) Wzór umowy (zał. nr 2),
3) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (do podpisania) (zał. nr 3),
4) Wykaz wykonanych usług (zał. nr 4),
5) Kopia mapy zasadniczej – skala 1:500 (zał. nr 5),
6) Wypis z rejestru gruntów (zał. nr 6),
7) Wyrys z mapy ewidencyjnej (zał. nr 7),
8) Dokumentacja zdjęciowa - 3 ujęcia (zał. nr 8),
9) Wytyczne Zamawiającego i Użytkownika obiektu (zał. nr 9).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Kryterium oceny ofert: 100% cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty wykonawcy. Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone (ceną gwarantującą pozyskanie zamówienia, ale nie oddającą rzeczywistych kosztów wykonania określonego przedmiotu zamówienia).
7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w tym:
* Projekt budowlany i uzgodnienia – 3 miesiące od daty zawarcia umowy
* Projekt wykonawczy – 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
8. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
1) Inspektor WIM (br. ogólnobudowlana) Rafał Pyjos – tel. 52 58 58 472,
2) Inspektor WIM (br. sanitarna) Marek Szczypiorski – tel. 52 58 59 192,
3) Inspektor WIM (br. elektryczna) Janusz Chmielewski – tel. 52 58 58 209,
4) Inspektor WIM Lilianna Jasiek - tel. 52 58 59 271,
9. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: upływa w dniu 03.03.2020r. o godz. 10:00 .
10. Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) potwierdzenie posiadanego doświadczenia (wypełniony załącznik nr 4) – wykaz wykonanych
w ostatnich 3 latach zamówień (minimum 1 zamówienie) opisanych w pkt. 3 ppkt. 4,
2) dowód/dowody należytego wykonania zamówienia/ń wykazanego/ych w załączniku nr 4 (referencje/poświadczenia podmiotu, na rzecz którego takie zamówienie/a zostało/y wykonane).
11. Oferty bez wymaganych i określonych w pkt. 10 ppkt. ppkt.: 1-2 załączników nie będą rozpatrywane.

DYREKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIASTA
URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZ
MIROSŁAW JAGODZIŃSKI


Bydgoszcz, 25.02.2020r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.03.2020 | 10:00


» Location» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Urząd Miasta Bydgoszcz


» Contact details

Available after sign in

Sign in