Dostawa całoroczna na mydło,pastę bhp,krem do rąk

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin wykonania usługi (..........dni wypełnia wykonawca)
Oświadczenie wykonawcy (Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury. Numer rachunku bankowego ……………………………………… (znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług), proszę o podanie rachunku bankowego )
Oświadczenie wykonawcy (Wykonawca będzie / nie będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych
do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy (zgodnie z USTAWĄ
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym), proszę potwierdzić: "będzie"/ nie będzie"
)
Oświadczenie wykonawcy (Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania niniejszego zamówieni,proszę potwierdzić.)
Oświadczenie wykonawcy (Złożenie przez nas zamówienia (w wyniku przyjęcia oferty Wykonawcy) jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia opóźnienia w terminie dostawy w stosunku do terminu określonego w ofercie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega, że natychmiast będzie odstępował od umowy i kierował zamówienie do następnego oferenta,proszę potwierdzić.
)
Mechanizm podzielonej płatności (Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. informuje, że do rozliczeń stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).)
Oferent zapewnia stałość cen przez cały okres związania ofertą, czyli do dnia 31.12.2020 r (Oferent zapewnia stałość cen przez cały okres związania ofertą, czyli do dnia 31.12.2020 r)
Termin płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury )
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na sukcesywną Dostawa całoroczna na mydło,pastę bhp,krem do rąk.
2.
Oferent zapewnia stałość cen przez cały okres związania ofertą
czyli do dnia 31.12.2020 r.**


3.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia
ilości zakupionych usług w stosunku do wielkości określonych w zapytaniu
ofertowym. W takiej sytuacji zaoferowana cena jednostkowa zostaje zachowana a
Oferentowi nie służy roszczenie z tytułu utraconych korzyści wskutek
niewyczerpania przedmiotu zapytania ofertowego.
I.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTOferent powinien złożyć
ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_gorzow . II. SPOSÓB
ZŁOŻENIA OFERTY I MIEJSCE 1. Postępowanie
prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_gorzow
w terminie do dnia 28.02.2020 r. do godz. 12:00 .otwarcie ofert 28.02.2020 r. o godz. 12:05


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań:Dodatkowych informacji
udziela Beata Ladowska 957 287
859,
W załączniku dołączam arkusz kalkulacyjny na cały asortyment

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.02.2020 | 12:00


» Location» Category assortment

  • Sanitary ware

» Buyer data

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim


» Contact details

Available after sign in

Sign in