Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w Gminie Zebrzydowice w roku 2020.

W ofercie należy podać ceny:
C1 - koszt naprawy 1m2 nawierzchni masą asfaltową o grubości 4 cm,
C2 - koszt uzupełnienia 1m2 podbudowy o gr. 10 cm,
C3 - koszt 1 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi.

Podstawą wykonania roboty będzie ustalenie przed rozpoczęciem naprawy przez inspektora nadzoru, którym jest pracownik Urzędu Gminy i przy udziale Wykonawcy ramowego zakresu robót i sporządzenie przedmiaru przedmiotu umowy, co będzie stanowić podstawę do powykonawczego rozliczenia robót. Ustalony zostanie również termin wykonania poszczególnych robót.

Nie dopuszcza się przerw technologicznych polegających na pozostawieniu wyciętych „ubytków nawierzchni” na okres dłuższy niż jeden dzień tj. wycięcie ubytku i wypełnienie go mieszanką bitumiczną powinno zostać wykonane w tym samym dniu. W wypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych lub innych przypadków losowych zaistniałych nie z winy Wykonawcy, niezwłocznie należy powiadomić inspektora i ustalić z nim sposób zabezpieczenia oraz oznakowania przerwanych robót. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg specyfikacji technicznej), należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych, a po nałożeniu mieszanki również górne krawędzie remontowanego miejsca.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 09:45


» Location

ul. ks. A. Janusza 6
Zebrzydowice 43-410
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
Zebrzydowice 43-410
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in