Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie".
2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje dostawę paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie.
3. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia.
4. Zamawiający zamierza zlecić do wykonania co najmniej 20% maksymalnej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy. Z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości umowy w pełnej wysokości Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
5. Dostawa planowanej ilości paliwa dla potrzeb Zamawiającego wynosi:
Olej napędowy - w ilości do 65 000 litrów,
Etylina PB 95 - w ilości do 2 000 litrów,
Etylina PB 98 - w ilości do 5 000 litrów.
Ilości paliwa zostały określone szacunkowo i nie wiążą Zamawiającego a ich zakup będzie realizowany wg bieżących potrzeb - maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Dopuszcza się możliwość zmiany rodzaju i ilości paliw w ramach przedmiotu umowy do wartości maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, określonej w § 2 ust. 1 umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.12.2022 | 10:00


» Location

56-400 Oleśnica


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in