Sukcesywne dostawy oleju napędowego w okresie 12 miesięcy do zbiornika o pojemności 5 tys. litrów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego ON do zbiornika o poj. 5 tys. litrów zlokalizowanego w Gniewie przy ul. Wiślanej 6 (lub w innej lokalizacji na terenie miasta Gniew), przez okres 12 miesięcy, w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego, w łącznej ilości szacunkowej 130 m3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Wszystkie elementy składowe SWZ traktować należy równoważnie. W celu złożenia prawidłowej oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie dane zawarte w SWZ
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09134100–8 olej napędowy
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2022 | 11:30


» Location

83-140 Gniew


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o.
ul. Wiślana 6
83-140 Gniew
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in