Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku parterowym Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku parterowym Śląskiego OW NFZ w Katowicach, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umowy. Na opis przedmiotu zamówienia składa się: 1) formularz opis przedmiotu zamówienia; 2) dokumentacja projektowa (przedmiar robót); 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w skrócie STWiOR). Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w ustawie pzp.
2. Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do niniejszej SWZ. Projektowane postanowienia umowy przewidują i określają warunki ewentualnej zmiany treści umowy.
3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określa SWZ.
4. Warunki gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia określa SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2022 | 09:00


» Location

40-844 Katowice


» Category assortment

  • Other
  • Technical building installation services

» Buyer data

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in