Dostawa Zintegrowanego systemu mikroskopii sił atomowych oraz mikroskopii w podczerwieni (AFM-IR) dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup i dostawa zintegrowanego systemu mikroskopii sił atomowych oraz mikroskopii w podczerwieni (AFM-IR) dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SWZ,
2) załadunek, transport, rozładunek, wniesienie i ustawienie kompletnej aparatury, w tym stołu optycznego, we wskazanym, przez Zamawiającego, miejscu w jego siedzibie,
3) uruchomienie i instalacja aparatury,
4) przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla 6 osób w zakresie prawidłowej obsługi aparatury i jej oprogramowania, eksploatacji i konserwacji w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 2 dni roboczych (1 dzień roboczy oznacza 8 godzin zegarowych),
5) świadczenie usług serwisowych, pomoc techniczna przez cały okres gwarancji oraz wykonanie przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji.
Minimalny okres gwarancji określony jest w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XXIV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 10 do SWZ.
2. Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych
i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, przedmiotem powystawowym, testowym, demonstracyjnym. Nie może być prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
3. Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie.
4. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry.
5. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.09.2022 | 10:30


» Location

90-924 Łódź


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment
  • Training
  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in