Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Luszowice (ul. 600-lecia Luszowic), oraz w miejscowości Smyków (ul. Lipowa)

» Notice description

1. Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje wykonania zadania pn.
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Luszowice (ul. 600-lecia Luszowic), oraz w miejscowości Smyków (ul. Lipowa) - sprawa znak: BZ.271.73.2022

Miejsce realizacji robót:
• dz. nr ewid. 661, 662, 663, 664, 665, 723/4, 725, 728, 732, 735, 743,
750, 747, 734, 745, 761, 746, 760, 765, 766, 779, 775, 787, 788, 763, 789, 801, 800/2, 800/1, 837, 838/4, 838/3, 886
(Jedn. ewid. 120406_2 Radgoszcz, obręb: 0002 Luszowice)
• dz. nr ewid. 158/3, 182, 170, 171, 179, 176, 177, 279/5
(Jedn. ewid. 120406_2 Radgoszcz, obręb: 0004 Smyków)
Gmina Radgoszcz, powiat dąbrowski, województwo małopolskie.

Ogólna charakterystyka robót:
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenach położonych w granicach administracyjnych Gminy Radgoszcz, powiat dąbrowski, woj. małopolskie.
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej – zlokalizowanej w miejscowościach Smyków i Luszowice (Gmina Radgoszcz) przy drodze gminnej nr 180248K Radgoszcz – Luszowice (przebiegającej przez msc. Radgoszcz, Smyków i Luszowice) i obejmuje kompleksowe wykonanie wodociągu z rur PE-HD PE 100 szeregu SDR 17 (PN 10) o długości: fi125 [mm] - o długości L = 1 628,5 [m].

Podane powyżej długości sieci wodociągowej dotyczą sumarycznej długości dwóch części opracowanej dokumentacji technicznej, dla których zostały wydane dwie niezależne decyzje – pozwolenie na budowę: dla I części wodociągu decyzja Nr 397/2021 z dnia 03.09.2021 r., dla II części wodociągu decyzja Nr 26/2022 z dnia 28.01.2022 r.
Oprócz powyżej wymienionych długości wykonane zostanie 9 szt. odejść w kierunku zaprojektowanych hydrantów - odcinki te wykonane zostaną z kształtek żeliwnych (zasuwy, króćce typu FF oraz kolana stopowe) a ich sumaryczna długość wynosić będzie łącznie ~18 m.
Zaprojektowane odcinki wodociągu służyć będzie celom zaopatrzenia w wodę dla istniejących oraz nowo wnoszonych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy drodze gminnej.
Zgodnie z zamierzeniami Zamawiającego należy całościowo wykonać obydwie części wodociągu oraz przekazać (jako kompletne) je do użytkowania.
Zgodnie z wymogami Zamawiającego niniejsza cześć przedmiaru robót/kosztorysu inwestorskiego dotyczy wykonania sieci wodociągowej, natomiast przyłącza wodociągowe są przedmiotem odrębnej części opracowania – przedmiaru robót/kosztorysu inwestorskiego. Wykonanie przyłączy wodociągowych nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego.
Zaprojektowany odcinek sieci wodociągowej należy połączyć z istniejącym wodociągiem o średnicy PCV 110 [mm] zlokalizowanym w miejscowości Smyków (Gmina Radgoszcz) – na działce o nr ewid. 158/3.
Włączenie zrealizowane będzie za pomocą trójnika fi 100/100/100 [mm] z zasuwą DN 100. Do połączenia istniejącego przewodu wodociągowego PVC fi 110 mm z wbudowywanym trójnikiem żeliwnym zaleca się użycie łączników rurowo – kołnierzowych, które pozwalają na ewentualne włączenie (wcinkę) do sieci wodociągowej wykonanej z pominięciem zachowania całkowitej prostolinijności przewodów wodociągowych.
Natomiast drugie włączenie zaprojektowanego odcinka sieci wodociągowej należy dokonać z istniejącym wodociągiem o średnicy PCV 160 [mm] zlokalizowanym w miejscowości Smyków (Gmina Radgoszcz) – na działce o nr ewid. 279/5. Włączenie do istniejącego wodociągu PVC fi 160 mm zrealizowane będzie za pomocą trójnika redukcyjnego fi 150/150/100 [mm] z zasuwą DN 100 wraz z zaleceniem stosowania do połączenia trójnika z istniejącym przewodem wodociągowym PVC fi 160 użycie łączników rurowo – kołnierzowych o odpowiednich średnicach.
Podłączenie do istniejącej czynnej sieci wodociągowej należy dokonać pod nadzorem administratora sieci, tj. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy, ul. W. Witosa 24, 33-207 Radgoszcz.
Zgodnie z wymogiem Zamawiającego wszelkie przekroczenia pod drogą gminną o nowej nawierzchni

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.08.2022 | 10:00


» Location

33-207 Radgoszcz


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Radgoszcz
pl. Św. Kazimierza 7-8
33-207 Radgoszcz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in